Skarga kasacyjna na uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w przedmiocie umorzenia postępowania habilitacyjnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Marzenna Linska - Wawrzon po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej R. M. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Gd 897/14, odrzucającego skargę R. M. na uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia [...] października 2013 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania habilitacyjnego postanawia: oddalić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/3

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 19 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Gd 897/14, odrzucił skargę R. M. na uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia [...] października 2013 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania habilitacyjnego.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że R. M. złożył oświadczenie, skierowane do Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, o cofnięciu swego wniosku o nadanie tytułu doktora habilitowanego w obszarze wiedzy nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia.

Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w dniu [...] czerwca 2013 r. podjęła uchwałę o "niepoparciu wniosku dr R. M. (...) o umorzenie postępowania w przedmiocie nadania mu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych" (zapis w protokole posiedzenia Rady z dnia [...] czerwca 2013 r. k.27 akt administracyjnych).

Pismem z dnia [...] czerwca 2013 r. zatytułowanym "decyzja", Prodziekan Uniwersytetu Gdańskiego ds. nauki i studiów niestacjonarnych poinformował skarżącego R. M. o treści powyższej uchwały.

Po rozpoznaniu odwołania skarżącego Senat Uniwersytetu Gdańskiego uchwałą z dnia 24 października 2013 r., wydaną w oparciu o art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 160 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, utrzymał w mocy uchwałę Rady Wydziału Nauk Społecznych, odmawiającą umorzenia postępowania habilitacyjnego.

W uchwale Senat wskazał, że zaistniała w sprawie sytuacja może być próbą ominięcia art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zgodnie z którym w przypadku odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego osoba ubiegająca się o nadanie takiego stopnia może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego po upływie co najmniej pięciu lat.

R. M. w skardze na powyższą uchwałę zarzucił naruszenie art. 105 § 1 i 2 k.p.a. stwierdzając, że cofnięcie wniosku o nadanie tytułu doktora habilitowanego obligowało organy uczelni do umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego.

Dalej Sąd wskazał, że postępowanie dotyczące nadania stopnia doktora habilitowanego prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz.595 ze zm., zwanej dalej "ustawą" ). Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy , w postępowaniach dotyczących nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz nadania, ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia uprawnienia do nadawania tych stopni w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Do zaskarżania decyzji wydanych w tych postępowaniach stosuje się przepisy o zaskarżaniu decyzji administracyjnych do sądu administracyjnego.

Umorzenie postępowania habilitacyjnego nie zostało uregulowane w ustawie, wobec czego należy uznać, że w tym przypadku zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego w art. 105 § 1 stanowi, że gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Strona 1/3