> Index  > Orzeczenia NSA wg haseł tematycznych

Orzeczenia związane z hasłem:

Ulgi podatkowe
I SA/Op 517/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-30

Sprawa ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 27 października 2011r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości I. oddala skargę, II. przyznaje pełnomocnikowi skarżącej radcy prawnemu A. S. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu kwotę 295,20 zł (słownie zł: dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100), w tym kwotę 55,20 zł podatku VAT ...


I SA/Lu 771/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-03-30

Sprawa ze skargi K. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w części odmawiającej umorzenia zaległości podatkowej, II. uchyla postanowienie Burmistrza z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] oraz postanowienie Burmistrza z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...], III. w pozostałej części skargę oddala, IV. przyzn...


I SA/Ke 27/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-03-29

Sprawa ze skargi S. A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania oddala skargę.


I SA/Bd 119/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-03-28

Sprawa ze skargi J. B. i H. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009r. oddala skargę


I SA/Bd 120/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-03-28

Sprawa ze skargi H. H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych. oddala skargę


II FSK 1868/10 - Postanowienie NSA z 2012-03-27

Skarga kasacyjna Z. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 1325/09 w sprawie ze skargi Z. M. na postanowienie Prezydenta W. z dnia 5 czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości 2) odrzuca skargę.


I SA/Bd 954/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-03-26

Sprawa ze skargi R. Sz. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odroczenia zapłaty zaległości w opłacie adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz odmowy umorzenia odsetek. 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz adwokat D. D. kwotę [...] zł ([...]) tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu


I SA/Gl 845/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-21

Sprawa ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ulgi płatniczej - umorzenie zaległości podatkowej oddala skargę.


II FSK 2082/10 - Wyrok NSA z 2012-03-20

Skarga kasacyjna S. F. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 maja 2010 r. sygn. akt I SA/Gd 205/10 w sprawie ze skargi S. F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 24 grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od S. F. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w G. kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.


III SA/Gl 561/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-19

Sprawa ze skargi K. P. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej postanawia: sprostować z urzędu wyrok z 11 października 2011 r. sygn. akt III SA/Gl 561/11 w zakresie numeru zaskarżonej decyzji w ten sposób, że w uzasadnieniu wyroku w pierwszym wierszu w miejsce numeru '[...]' wpisać numer '[...]'.


1 2 3 4 5 6 < Poprzednie 7 Następne > 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

DJUR.PL   Kontakt