Sprawa ze skargi kasacyjnej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "D." sp. z o.o. w S. od wyroku NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 rok
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA G. Borkowski (spr.), Sędziowie NSA, , po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "D." sp. z o.o. w S. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 26 listopada 2003 r. sygn. akt SA/Sz 2487/02 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 rok postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Izba Skarbowa
Uzasadnienie

Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 5 marca 2004 r., natomiast wpis uiszczono dopiero 17 marca 2004 r., a więc już po terminie, który upłynął z dniem 12 marca.

W tej sytuacji, stosownie do art. 230 par. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Izba Skarbowa