Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie określenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości w 1994 r.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA K. Nowak (spr.), Sędziowie NSA, , po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Henryki S. od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2003 r. sygn. akt I SA/Gd 1582/00 oddalającego wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i odrzucającego skargę Henryki S. na decyzję Izby Skarbowej w G. z dnia 20 czerwca 2002 r., (...) w przedmiocie określenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości w 1994 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r., w których nie upłynął termin do wniesienia rewizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego, a taka była sytuacja w rozpoznawanej sprawie, strona mogła, w terminie do dnia 31 marca 2004 r., wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/.

Poza wymaganiami co do treści wskazanymi w art. 176 Prawa o postępowaniu ..... skarga kasacyjna, aby mogła być merytorycznie rozpoznawana winna być sporządzona przez adwokata, radcę prawnego lub /w sprawach podatkowych/ doradcę podatkowego /art. 175 par. 1, par. 3 pkt 1 ustawy/.

Skarga kasacyjna Henryki S. od wskazanego w osnowie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Gdańsku nie pozostawia wątpliwości co do tego, że została sporządzona przez niego samego. Skarżący nie wykazał, iżby należał do osób uprawnionych - na podstawie art. 175 par. 2 ustawy - do osobistego sporządzenia skargi, a mianowicie, że jest sędzią, prokuratorem, notariuszem albo profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych.

Ze wskazanej przyczyny Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 par. 1 pkt 6 w zw. z art. 193 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Strona 1/1