Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektor Izby Celnej w O. w przedmiocie ustalenia wartości celnej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA K. Jarząbek, Sędziowie NSA, , po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Jerzego S. i Andrzeja S. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2003 r. sygn. Akt V SA 3521/02 w sprawie ze skargi Jerzego S. i Andrzeja S. na decyzję Dyrektor Izby Celnej w O. z dnia 15 października 2002 r. (...) w przedmiocie ustalenia wartości celnej p o s t a n a w i a : odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie V SA 3521/02 oddalił skargę Jerzego S. i Andrzeja S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. (...) z dnia 15 października 2002 r. w przedmiocie ustalenia wartości celnej.

Jerzy S. i Andrzej S. działając w oparciu o przepis art. 101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271/ wnieśli kasację od ww. wyroku.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Według powołanego wyżej art. 101 w sprawach zakończonych prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r., w których nie upłynął termin do wniesienia rewizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego, strona może, w terminie do dnia 31 marca 2004 r. wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie przepisów ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ /dalej p.p.s.a./.

Stosownie do art. 10 ustawy z 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. nr 43 poz. 189/ termin do wniesienia rewizji nadzwyczajnej wynosił 6 miesięcy od dnia doręczenia prawomocnego orzeczenia.

Mając na uwadze datę wydania wymienionego wyżej wyroku, od którego została wniesiona skarga kasacyjna, stwierdzić należy, że została wniesiona w terminie zakreślonym powołanym wyżej przepisem art. 101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271/.

W myśl tegoż art. 101, skargę kasacyjną wnosi się bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga taka musi spełniać wszystkie wymagania, które zostały określone w przepisach Działu IV, Rozdział I - skarga kasacyjna ustawy p.p.s.a. Jednym z wariantów, który musi spełniać skarga kasacyjna, jest wymóg określony w art. 175 par. 1 p.p.s.a., a mianowicie, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Sporządzenie skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego przesądza o jej dopuszczalności. W niniejszej sprawie skarga kasacyjna została sporządzona przez stronę i z tego względu jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na podstawie art. 180 w zw. z art. 178 p.p.s.a.

Strona 1/1