Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2002 r.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zirk-Sadowski (spr.), Sędzia NSA Jan Zając, Sędzia del. WSA Hieronim Sęk, po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi P. H. T. spółki z o.o. w W. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 7 maja 2007 r. sygn. akt I SA/Bk 105/07 w sprawie ze skargi P. H. T. spółki z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 29 listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2002 r. postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/7

1. Wyrokiem z dnia 7 maja 2007 r., I SA/Bk 105/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił - na skutek skargi P. H. T. spółki z o.o. w W. - decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 29 listopada 2006 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z dnia 22 czerwca 2006 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2002 r. Podstawę prawną orzeczenia stanowił art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), dalej Ppsa.

2. Skarżąca nie skorzystała z możliwości zaskarżenia ww. orzeczenia. Natomiast skargę kasacyjną organu od ww. wyroku oddalił Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 22 października 2008 r., I FSK 1219/07.

3. W dniu 10 kwietnia 2012 r. spółka złożyła skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem ww. prawomocnego wyroku Sądu pierwszej instancji, zaskarżając tenże wyrok w całości i wnosząc o stwierdzenie, że jest on niezgodny:

a) na podstawie art. 285a § 1 Ppsa z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) Ppsa w zw. z art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej oraz z art. 24a i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2004 r., Nr 8, poz. 65 ze zm.), dalej ustawa o kontroli skarbowej,

b) na podstawie art. 285a § 1 Ppsa z art. 145 § 1 pkt 2 Ppsa w zw. z art. 247 § 1 pkt 1 i 3 oraz z art. 233 § 1 pkt 2 lit. b) Ordynacji podatkowej w zw. z art. 24a i art. 26 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej,

c) na podstawie art. 285a § 2 Ppsa z zasadą demokratycznego państwa prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji, z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, z zasadą praworządności (legalizmu) wynikającą z art. 7 Konstytucji, oraz z zasadą równości wynikającą z art. 32 Konstytucji.

Ponadto zgłoszono wniosek o zasądzenie kosztów postępowania.

W motywach skargi wskazano, że decyzjami z dnia 22 czerwca 2006 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. określił skarżącemu zobowiązanie w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2002 r. oraz zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2002 r. Decyzje te utrzymał w mocy organ odwoławczy, tj. Dyrektor Izby Skarbowej w B., decyzjami z dnia 29 listopada 2006 r.

Na skutek skarg spółki, wyrokami z dnia 7 maja 2007 r. (I SA/Bk 105-106/07) - a więc w tym orzeczeniem zaskarżonym w niniejszej sprawie - WSA w Białymstoku uchylił decyzje organów obu instancji, zarówno w zakresie podatku od towarów i usług, jak i podatku dochodowego od osób prawnych stwierdzając, że decyzje te zostały wydane z naruszeniem przepisów o właściwości. W szczególności zamiast Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, "w pierwszej instancji decyzje wydał Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. (organ niewłaściwy), w konsekwencji w postępowaniu odwoławczym sprawę rozpoznał również organ nieuprawniony tj. Dyrektor Izby Skarbowej w B."

Od powyższych wyroków skargi kasacyjne wniósł organ podatkowy. W sprawie z zakresu podatku od towarów i usług skarga kasacyjna organu została - jak wskazano na wstępie - oddalona. Natomiast w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych Sąd kasacyjny uchylił orzeczenie Sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania, wyrokiem z dnia 7 stycznia 2009 r., II FSK 1232/07.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej