Zażalenie na postanowienie WSA we W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. , nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego
Uzasadnienie strona 2/3

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W przedmiotowej sprawie ocena, czy uchybienie terminu nie było zawinione powinna być poprzedzona ustaleniem, czy decyzja Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] marca 2009 r. została prawidłowo doręczona, stosownie do treści art. 145 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), pełnomocnikowi strony w administracyjnym postępowaniu odwoławczym - radcy prawnemu A. I. Gdyby okazało się, że doręczenie nie było prawidłowe, bieg terminu do wniesienia skargi, zależnie od dalszych ustaleń, albo nie rozpocząłby się w chwili jej wniesienia, albo też skarga byłaby wniesiona w terminie liczonym od dnia wskazanego przez stronę jako data dotarcia zaskarżonej decyzji do rąk jej pełnomocnika. W obu przypadkach rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu byłoby bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 148 § 1 Ordynacji podatkowej pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Z akt sprawy wynika, że przesyłkę zawierającą wspomnianą decyzję organ administracji wysłał na adres Kancelarii Radcy Prawnego A. I. - ul. N. 1a/3, [...] D., zaś korespondencję tę odebrała R. P., do czego uprawniona była na podstawie pełnomocnictwa pocztowego - co z kolei wynika z treści pisma Dyrektora Oddziału Regionalnego Centrum Poczty w W. (k. 38 akt sądowych) oraz z treści zażalenia i dołączonych do niego oświadczeń radcy prawnego A. I. oraz R. P. Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 ze zm.) przesyłka, jeżeli nie jest nadana na poste restante, może być także wydana ze skutkiem doręczenia przedstawicielowi ustawowemu adresata lub pełnomocnikowi adresata: a) pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej, b) w placówce operatora. Z treści znajdującego się w aktach administracyjnych zwrotnego poświadczenia odbioru przesyłki zawierającej m.in. zaskarżoną decyzję wynika, że przesyłka ta nie była awizowana. Oznacza to, że dla oceny skuteczności doręczenia zaskarżonej decyzji niezbędne jest ustalenie, czy zawierająca ją przesyłka została odebrana przez pełnomocnika adresata pod adresem wskazanym na kopercie (vide art. 26 ust. 2 pkt 2 lit. a Prawa pocztowego), tj. ul. N. 1a/3, [...] D.

Skarżący twierdzi, że R. P. odebrała tę przesyłkę w Kancelarii Adwokackiej Z. I. przy ul. N. 1b/1 w D., w której jest zatrudniona, potwierdzając jej odbiór pieczątką tej kancelarii. Skarżący powołuje się przy tym na oświadczenie adwokata Z. I., z którego wynika, że od 11 października 2005 r. prowadzi on swoją Kancelarię Adwokacką w D. przy ul. N. 1b/1, czego potwierdzeniem ma być kserokopia informacji z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości skierowana do Urzędu Miasta w D.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, stanowisko to nie może być uznane za uzasadnione. Wskazać należy, że z dokumentów dołączonych do skargi - tj. kserokopii koperty zawierającej m.in. zaskarżoną decyzję, kserokopii pierwszej strony zaskarżonej decyzji oraz kserokopii pocztowego dowodu doręczenia przesyłki wynika, że R. P. potwierdziła w dniu 7 kwietnia 2009 r. odbiór przedmiotowej przesyłki własnoręcznym podpisem oraz pieczątką Kancelarii Adwokackiej Z. I. Na pieczątce tej jako adres kancelarii wskazano "[...] D, ul. N. 1A/3", a zatem adres, pod którym kancelarię prowadzi radca prawny A. I. i pod którym R. P. uprawniona jest na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru korespondencji kierowanej do tegoż radcy prawnego. Z akt administracyjnych wynika ponadto, że wszystkie wydane w sprawie decyzje organu, doręczane na adres radcy prawnego A. I., były odbierane przez R. P. z powołaniem się na pełnomocnictwo pocztowe. Poza przesyłką zawierającą zaskarżoną decyzję, sposób i skuteczność doręczenia nigdy nie były kwestionowane. Zauważyć również należy, że obie kancelarie mają ten sam numer telefonu i faxu, przy czym ustalenie to wynika z porównania treści nagłówków pism kierowanych przez radcę prawnego A. I. do organu administracji, a także nagłówka oświadczenia adw. Z. I. oraz pieczątki prowadzonej przez niego Kancelarii Adwokackiej.

Strona 2/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej