Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie oddalenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Gliwicach , sygn. akt III SA/GL 1572/16 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach ; nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Dariusz Dudra po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia L.R. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2017 r.; sygn. akt I GZ 6/17 w przedmiocie oddalenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 grudnia 2016 r., sygn. akt III SA/GL 1572/16 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi L.R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach z dnia [...] września 2016 r.; nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie określenia kwoty długu celnego postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2017 r. (sygn. akt I GZ 6/17) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie L.R. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 grudnia 2016 r. (sygn. akt III SA/Gl 1572/16) w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Pismem z dnia 3 marca 2017 r. skarżący wniósł zażalenie na opisane postanowienie NSA. Treść zażalenia sprowadzała się wyłącznie do krytyki działań podejmowanych przez sądy i organy administracji względem skarżącego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie, jako niedopuszczalne, należało odrzucić.

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, dalej p.p.s.a.), zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia wyliczone enumeratywnie w tym przepisie (pkt 1-10).

Jednocześnie ustawa nie przewiduje środków odwoławczych od orzeczeń (zarówno wyroków, jak i postanowień) Naczelnego Sądu Administracyjnego. Orzeczenia tego Sądu stają się prawomocne z chwilą ich wydania i nie podlegają zaskarżeniu w drodze zwyczajnych środków odwoławczych, w tym także zażalenia (art. 168 § 1 p.p.s.a.).

Przepis art. 194 § 1 p.p.s.a. nie daje podstawy do wniesienia zażalenia na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, ponieważ dotyczy on jedynie postanowień wojewódzkiego sądu administracyjnego. Powyższe potwierdza ugruntowane w tej kwestii stanowisko zarówno sądów, jak i doktryny (por. postanowienia NSA: z dnia 9 marca 2011 r., II GZ 286/10; z dnia 22 lutego 2011 r., II GZ 224/10; z dnia 9 grudnia 2009 r., II GZ 187/07; z dnia 14 kwietnia 2004 r., GSK 68/04, http://orzeczenia.nsa.gov.pl; J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Wydanie 4, Warszawa 2010, str. 482; B. Dauter, Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, Wydanie 2, Warszawa 2009 r., str. 530).

Z podanych wyżej przyczyn zażalenie wniesione na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego o oddaleniu zażalenia jako niedopuszczalne podlegało odrzuceniu na podstawie art. 178 w zw. z art. 193 i art. 197 § 2 p.p.s.a.

Strona 1/1