Skarga G. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1366/14 ze skargi na decyzję SKO w Tarnowie w przedmiocie zasiłku okresowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodnicząc Sędzia NSA: Marek Stojanowski, Sędziowie NSA: Zofia Flasińska (spr.), Grzegorz Czerwiński, po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi G. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1366/14 ze skargi G. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Skarga G. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie z dnia [...] lipca 2014 r. w przedmiocie zasiłku okresowego wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w dniu 20 sierpnia 2014 r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią organu na skargę.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 31 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił tę skargę.

W dniu 25 listopada 2014 r. wpłynęła skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1366/14, w której podniesiono, iż w tej sprawie nastąpiło rażące przekroczenie terminów załatwienia sprawy. Podniesiono ponadto szereg zarzutów dotyczących przewlekłości postępowania przed organem administracji.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.), skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie. Oznacza to, że skarga na przewlekłość postępowania jest dopuszczalna jedynie w toku postępowania w sprawie, której dotyczy, bowiem zasadniczym celem tej skargi jest usunięcie stanu przewlekłości i spowodowanie rozpoznania toczącej się sprawy. W związku z tym stwierdzić należy, że niedopuszczalne jest zarówno wniesienie skargi na przewlekłość postępowania po prawomocnym zakończeniu postępowania, jak również przed jego wszczęciem.

Z akt sprawy wynika, że w tej sprawie postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie nie toczy się, ponieważ zostało zakończone postanowieniem tego Sądu z dnia 31 października 2014 r. o odrzuceniu skargi G. Ś..

W związku z powyższym skarga na przewlekłość postępowania w tej sprawie jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego