Skarga J. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 969/07 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego
Uzasadnienie strona 2/2

W tym stanie rzeczy wobec charakteru przedmiotowej sprawy, jej istotnego znaczenia dla strony skarżącej oraz nieznacznego stopnia faktycznej i prawnej zawiłości należało stwierdzić, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach dopuścił się naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki tj. przewlekłości postępowania. Jednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny postanowił na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy zobowiązać sąd wojewódzki do wyznaczenia w terminie miesiąca posiedzenia sądowego celem rozpoznania niniejszej sprawy.

Odnosząc się do żądania zasądzenia na rzecz skarżącego z tytułu przewlekłości postępowania odszkodowania na podstawie art. 417 § 3 Kodeksu cywilnego, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż skarżącemu chodzi faktycznie o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 6 ust. 3 i art. 12 ust. 4 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Określając wysokość kwoty przyznanej skarżącemu od Skarbu Państwa na sumę 500 zł Sąd miał na uwadze po pierwsze stosunkowo mały okres przewlekłości postępowania sądowego, a po wtóre fakt, iż skarżący w toku postępowania sądowego nie skorzystał z możliwości wystąpienia do Sądu z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym lub też z pismem o wyznaczenie szybszego terminu rozpoznania sprawy.

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 12 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. - o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. nr 179, poz. 1843), orzekł jak w sentencji.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego