Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie sygn. akt III SAB/Lu 10/14 w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Zofia Flasińska Marek Stojanowski (sprawozdawca) po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie sygn. akt III SAB/Lu 10/14 w sprawie ze skargi J. H. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Uzasadnienie

J. H. (dalej, jako: "skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku.

Postanowieniem z dnia 2 lipca 2014 r. sygn. akt III SAB/Lu 10/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił ww. skargę. Postanowienie to jest prawomocne.

Pismem z dnia 19 stycznia 2015 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) skarżący wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie sygn. akt III SAB/Lu 10/14.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.), skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie.

Z akt sprawy wynika, że postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w tej sprawie nie toczy się, ponieważ zostało zakończone prawomocnym postanowieniem z dnia 2 lipca 2014 r.

W tym stanie rzeczy, Naczelny Sąd Administracyjny - na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 2 powołanej ustawy w związku z art. 178 i art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) - odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1