Skarga J. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 968/07 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego i zasiłku okresowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Rzążewska Sędzia NSA Jan Kacprzak (spr.) Sędzia NSA Alicja Plucińska-Filipowicz po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SA/Gl 968/07 w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego i zasiłku okresowego postanawia: 1. stwierdzić przewlekłość postępowania; 2. przyznać skarżącemu J. S. od Skarbu Państwa (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach) kwotę 500 (słownie: pięćset) złotych; 3. zobowiązać Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach do wyznaczenia w terminie miesiąca posiedzenia sądowego celem rozpoznania sprawy.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/2

UZASADNIENIE:

W dniu 17 września 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego i zasiłku okresowego wraz z odpowiedzią organu na tę skargę. Zarządzeniem z dnia 18 września 2007 r. skargę zarejestrowano pod sygn. akt IV SA/Gl 968/07, a następnie pismem z dnia 9 października 2007 r. doręczono skarżącemu odpis odpowiedzi organu na tę skargę.

W dniu 3 marca 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga J. S. na przewlekłość postępowania przed tym sądem, błędnie wniesiona przez skarżącego do Ministra Sprawiedliwości. Skarżący podkreślił, iż jego skarga w przedmiotowej sprawie wpłynęła do sądu w dniu 17 września 2007 r. jednak do chwili obecnej nie został wyznaczony termin rozprawy celem jej rozpoznania. Wskazał ponadto, iż jest osobą bezrobotną i znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, dlatego szczególnie zależy mu na szybkim załatwieniu sprawy. J. S. wniósł o zasądzenie na jego rzecz z tego tytułu odszkodowania na podstawie art. 417 § 3 Kodeksu cywilnego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. - o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Dz. U. nr 179, poz. 1843 - zwaną dalej ustawą). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu (przewlekłość postępowania) oraz, że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do przepisu art. 2 ustawy o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzucała przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnienia przepisów nakazujących rozpoznanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Ponadto orzekając o przewlekłości postępowania Sąd musi wziąć pod uwagę charakter sprawy, stopień jej faktycznej i prawnej zawiłości oraz znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień (art. 2 ust. 2 ustawy).

Z uwagi na powyższe oraz na okoliczności rozpoznawanej sprawy Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, iż w sprawie tej doszło do przewlekłości postępowania sądowego. Należy bowiem podkreślić, iż niniejsza sprawa dotyczy przyznania osobie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłku celowego na zakup żywności i na pokrycie opłat za czynsz oraz zasiłku okresowego. Przedmiot sprawy przesądza zatem o tym, iż winna ona być rozpoznana w możliwie najszybszym terminie. Tymczasem niniejsza sprawa, mimo iż wszystkie czynności wstępne niezbędne do jej rozpoznawania zostały już przez sąd podjęte (tj. przesłano skarżącemu odpis odpowiedzi organu na skargę, a sprawa jest zwolniona z kosztów sądowych), do chwili wpłynięcia skargi J. S. na przewlekłość postępowania, a także mimo jej wpłynięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie została skierowana na rozprawę. Należy przy tym podkreślić, iż w aktach sądowych znajdują się kompletne akta administracyjne, sprawa charakteryzuje się nieznacznym stopniem zawiłości, a od czasu przesłania skarżącemu odpisu odpowiedzi organu na skargę (tj. 9 października 2007 r.) do momentu wpłynięcia skargi na przewlekłość postępowania (tj. 3 marca 2008 r.)upłynęło pięć miesięcy.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego