Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms, Sędziowie NSA: Zofia Flasińska, Marek Stojanowski (sprawozdawca), po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2010 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: 1. stwierdzić przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie; 2. przyznać skarżącemu J. J. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie sumę pieniężną w wysokości 3000 (trzy tysiące) złotych; 3. odrzucić skargę na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie strona 1/3

Pismem z dnia 29 września 2014 r. J. J. (dalej, jako: "skarżący") wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

Pismem z dnia 30 października 2014 r. skarżący podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w ww. skardze, że doszło do naruszenia jego prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie.

Z akt sprawy wynika, że skarga J. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2010 r. w przedmiocie zasiłku celowego została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (dalej, także, jako: "WSA w Krakowie") przez organ wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w dniu 21 lipca 2010 r.

Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Kr 773/10 WSA w Krakowie oddalił skargę. Odpis ww. wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 21 stycznia 2011 r.

W dniu 24 stycznia 2011 r. (data stempla pocztowego) skarżący wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 4 lutego 2011 r. umorzono postępowanie w części obejmującej żądanie zwolnienia od kosztów sądowych oraz przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego, celem sporządzenia skargi kasacyjnej.

W dniu 11 lutego 2011 r. (data stempla pocztowego) skarżący wniósł sprzeciw na powyższe postanowienie.

Postanowieniem z dnia 7 marca 2011 r. WSA w Krakowie przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie radcy prawnego.

W dniu 1 kwietnia 2011 r. skarżący wniósł zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie, które postanowieniem z dnia 6 maja 2011 r., sygn. akt I OZ 316/11 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił.

W dniu 1 lipca 2011 r. pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wraz ze skargą kasacyjną. Postanowieniem z dnia 27 lipca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przywrócił termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

W dniu 8 grudnia 2011 r. WSA w Krakowie przedstawił akta sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu celem rozpoznania skargi kasacyjnej.

Wyrokiem z dnia 30 maja 2012 r., sygn. akt I OSK 2357/11 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.

WSA w Krakowie odroczył rozprawę w dniu 7 listopada 2012 r. i zobowiązał pełnomocnika organu - w terminie 14 dni - do wyjaśnienia czy decyzja Wójta Gminy [...] z dnia [...] lipca 2010 r. stała się ostateczna czy zostało od dniej wniesione odwołanie.

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. akt III SA/Kr 1143/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie ponownie oddalił skargę.

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie sprostował oczywistą omyłkę pisarską w wyroku z 14 grudnia 2012 r. Wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 7 lutego 2013 r.

Strona 1/3