Skarga H.F. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 1722/15 ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Chlebny Sędziowie NSA Zofia Flasińska Marek Stojanowski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi H.F. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 1722/15 ze skargi kasacyjnej H. F. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 2677/14 w sprawie ze skargi H. F. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. odrzucić skargę na przewlekłość postępowania; 2. zwrócić skarżącej H. F. cały uiszczony wpis od skargi na przewlekłość postępowania w kwocie 100 złotych.

Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 2677/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę H. F. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Z rozstrzygnięciem tym skarżąca nie zgodziła się i wywiodła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Akta sprawy I SA/Wa 2677/14 wraz ze skargą kasacyjną zostały przekazane do Sądu Odwoławczego w dniu 10 czerwca 2015 r. (data prezentaty sądu).

Pismem z dnia 14 września 2015 r. H. F. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę "na bezczynność Sądu i przewlekłość postępowania przez Wydział I NSA". Skarżąca podała, że jest osobą starszą (75 lat), chorą i nie jest do zaakceptowania oczekiwanie przez nią na wyznaczenie terminu rozprawy zgodnie z kolejnością wpływu, tj. około półtora roku.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) skarga na przewlekłość postępowania sądowego powinna zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy (pkt 1) oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie (pkt 2). Zgodnie z art. 9 ust. 1 powołanej ustawy skargę niespełniającą wymagań przewidzianych w art. 6 ust. 2 sąd właściwy do jej rozpoznania odrzuca bez wzywania do uzupełnienia braków.

Skarga H.F. nie zawiera elementów formalnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Skarżąca ograniczyła treść tej skargi jedynie do żądania wyznaczenia terminu rozprawy poza kolejnością wpływu aby nie narażać się na długi, bo około półtoraroczny okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy. Żądanie skarżącej zostało z resztą uwzględnione, o czym poinformowaną skarżącą pismem z dnia 28 września 2015 r.

Mając powyższe na względzie, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 9 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 2 oraz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego