Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1739/14 ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania odwołania organowi I instancji celem rozpatrzenia według właściwości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Zofia Flasińska Marek Stojanowski (sprawozdawca) po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1739/14 ze skargi Z. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie przekazania odwołania organowi I instancji celem rozpatrzenia według właściwości postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/2

Z. S. (dalej, jako: "skarżący") w dniu 7 października 2014 r. (data prezentaty organu) wniósł skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie przekazania odwołania organowi I instancji celem rozpatrzenia według właściwości.

Skarga wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę została przekazana do Sądu przez organ w dniu 13 października 2014 r.

Zarządzeniem z dnia 13 października 2014 r. sprawa została zarejestrowana w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie pod sygn. akt III SA/Kr 1739/14. Wyznaczono sędziego sprawozdawcę, zarządzono doręczenie skarżącemu odpisu odpowiedzi na skargę.

Zarządzeniem z dnia 17 października 2014 r. skierowano sprawę na posiedzenie niejawne na dzień 31 października 2014 r.

W dniu 30 października 2014 r. (data prezentaty sądu) skarżący złożył pismo procesowe zatytułowane "wezwanie waszego sądu do zwrotu pieniędzy".

Postanowieniem z dnia 31 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2014 r. Odpis tego postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 29 listopada 2014 r., a organowi w dniu 25 listopada 2014 r.

Zarządzeniem z dnia 18 listopada 2014 r. wezwano skarżącego do sprecyzowania charakteru procesowego pisma z dnia 30 października 2014 r.

Pismem z dnia 3 grudnia 2014 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym), a więc w terminie otwartym do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia z dnia 31 października 2014 r., skarżący wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego (za pośrednictwem WSA w Krakowie) skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 1739/14, formułując w niej liczne zarzuty pod adresem Sądu I instancji.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W przedstawionym stanie faktycznym skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie nie zasługuje na uwzględnienie i jako taka podlega oddaleniu.

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeżeli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm. - zwanej dalej "ustawą"). Konieczne jest, więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do art. 2 wskazanej ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeżeli postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego