Skarga G. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu (sygn. akt 4/IISA/Po2806/03) w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Roman Hauser Zbigniew Rausz (spr) po rozpoznaniu w dniu 28 października 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi G. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu (sygn. akt 4/IISA/Po2806/03) w sprawie ze skargi G. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia oddalić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

G. L. wniosła 24 września 2004 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę opartą na przepisach ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179 poz. 1843) na przewlekłość postępowania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie z jej skargi z 15.12.2003 r. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Sąd poinformował ją, że na rozpoznanie skargi będzie musiała oczekiwać 2 lata. Mimo reorganizacji Sądu nic się nie zmieniło. Skarżąca występowała o przyspieszenie rozpoznania sprawy przez Sąd, lecz bezskutecznie. Grozi jej utrata mieszkania służbowego, a stało się to najpierw z winy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które przez 4 miesiące nie wydawało decyzji a teraz z winy Sądu z powodu przewlekłości procesu.

Z tych względów G. L. domagała się:

1/ stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie,

2/ zasądzenia na jej rzecz z tytułu przewlekłości postępowania sądowego kwoty 10000,- zł

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Ustawa z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Dz. Nr 179, poz. 1843) reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu. Według postanowień art. 2 ust. 1 cyt. ustawy strona może wnieść skargę na przewlekłość postępowania sądowego, jeżeli postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy nastąpiła przewlekłość, wnosi się w toku postępowania w sprawie do sądu, przed którym toczy się postępowanie (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy). Odnosząc ten stan prawny do rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, że w tym przypadku nie nastąpiła przewlekłość postępowania sądowego w rozumieniu cytowanych przepisów.

G. L. złożyła 16 grudnia 2003 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z [...] Nr [...] stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I-szej instancji dotyczącej dodatku mieszkaniowego. Przewodnicząca Wydziału IV zarządzeniem w powyższym Sądzie 17.12.2003 r. zaleciła wezwać skarżącą do uiszczenia wpisu należnego od skargi oraz organu administracji publicznej do udzielenia odpowiedzi na skargę i nadesłanie akt sprawy.

W dniu 19 grudnia 2003 r. wpłynęło do Sądu pismo G. L., w którym zwracała się o jak najszybsze rozpoznanie jej sprawy przez sąd.

W odpowiedzi na to wystąpienie Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu pismem z 29.12.2003 r. poinformował skarżącą, że wniosek jej o przyspieszenie rozpoznania sprawy zostanie rozpatrzony po otrzymaniu przez Sąd akt administracyjnych. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu w dniu 12 stycznia 2004 r. udzieliło odpowiedzi na skargę i przesłało sądowi akta sprawy.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze