Skarga J. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Jan Kacprzak, Maria Rzążewska, po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej J. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 30 maja 2007 r., sygn. akt II SA/Gd 519/06 oddalającego skargę J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Skarżący J. K. wniósł pismo z dnia 8 kwietnia 2008 r. nazwane skargą na przewlekłość postępowania, w którym zwrócił się z pytaniem na jakiem etapie postępowania jest jego sprawa. Ponadto w piśmie tym zostały podniesione zarzuty niedotyczące wprost rozpoznawanej sprawy.

Z akt sprawy wynika, że skarga wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę została przekazana Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w G. we wrześniu 2006 r. Wyrokiem z dnia 30 maja 2007 r. WSA w Gdańsku oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...] w przedmiocie zasiłku celowego. Skarżący wniósł skargę kasacyjną od tego wyroku. Postanowieniem z dnia 20 września 2007 r. WSA w Gdańsku odrzucił skargę kasacyjną. Po rozpoznaniu zażalenia na to postanowienie, Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 20 listopada 2007 r. uchylił zaskarżone postanowienie odrzucające skargę kasacyjną. Obecnie sprawa ze skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 30 maja 2007 r. oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Termin ten zostanie wyznaczony w III kwartale 2008 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie jednak do przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) skarga na przewlekłość postępowania powinna zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania. W piśmie nazwanym skargą na przewlekłość postępowania skarżący nie wystąpił z żądaniem stwierdzenia przewlekłości postępowania ani nie przytoczył żadnych okoliczności wskazujących, iż w rozpoznaniu tej sprawy wystąpiła nieuzasadniona zwłoka. Twierdzenia zawarte w piśmie dotyczą w istocie udzielenia informacji, w jakim terminie zostanie rozpoznana skarga kasacyjna. Pismem z dnia 2 maja 2008 r. udzielono skarżącemu odpowiedzi, iż termin rozprawy zostanie wyznaczony w III kwartale 2008 r.

Skargę niespełniającą wymagań przedstawionych w art. 6 ust. 2 powołanej ustawy sąd odrzuca bez wzywania do uzupełnienia braków (art. 9 ust. 1 ustawy).

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze