Skarga S. E. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 475/13 ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Małgorzata Dałkowska-Szary (spr.) Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi S. E. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 475/13 ze skargi S. E. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lutego 2013 r., nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania

Uzasadnienie strona 1/2

Skarga S. E. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lutego 2013 r. w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w dniu 14 maja 2013 r.

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

W dniu 17 lipca 2013 r. sprawę odłożono do spraw oczekujących na wyznaczenie terminu rozprawy.

Pismem z dnia 18 listopada 2013 r. skarżący wystąpił ponownie o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

W dniu 22 stycznia 2014 r. sprawa została odłożona do spraw oczekujących na wyznaczenie terminu rozprawy. Zarządzeniem z dnia 5 lutego 2014 r. Przewodniczący Wydziału wyznaczył termin rozprawy na dzień 5 marca 2014 r.

Wyrokiem z dnia 5 marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę S. E.

W dniu 5 marca 2014 r. skarżący złożył skargę na przewlekłość postępowania w sprawie IV SA/Gl 475/13, wnosząc o stwierdzenie przewlekłości tego postępowania, zasądzenie na jego rzecz od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach kwoty 20 000 zł oraz wydanie zalecenia Sądowi I instancji zakończenia tej sprawy do dnia 31 grudnia 2014 r. W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał, iż sprawa ta nie jest sprawą skomplikowaną pod względem prawnym i Sąd powinien był ją rozpoznać i rozstrzygnąć najpóźniej we wrześniu 2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W przedmiotowej sprawie prawo skarżącego S. E. do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki nie zostało naruszone.

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności tego sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym oraz że zwłoka ta jest nieuzasadniona. Stosownie do art. 2 powołanej ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne do jego zakończenia, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Strona 1/2