Skarga B. Z. reprezentowanej przez opiekuna H. Ż. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Katowicach, sygn. akt II SA/Ka 778/98 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Jan Kacprzak (spr.) Maria Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi B. Z. reprezentowanej przez opiekuna H. Ż. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Katowicach, sygn. akt II SA/Ka 778/98 w sprawie ze skargi B. Z. reprezentowanej przez opiekuna H. Ż. na decyzję Wojewody K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania. NSA/post.1 - postanowienie "ogólne"

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

W dniu 10 lipca 2008 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła złożona za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Katowicach skarga B. Z. reprezentowanej przez opiekuna H. Ż. na przewlekłość postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Katowicach pod sygn. akt II SA/Wa 778/98 w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego. Skarżąca wniosła o stwierdzenie przewlekłości postępowania oraz o zasądzenie na jej rzecz z tego tytułu kwoty 10 000 złotych.

W uzasadnieniu H. Ż. opiekun prawny całkowicie ubezwłasnowolnionej B. Z. podniosła, że do dnia wniesienia przedmiotowej skargi Sąd nie odniósł się do złożonego przez nią pisma z dnia 14 kwietnia 1998 r., w którym zwróciła się o rozpoznanie sprawy zasiłku stałego wyrównawczego.

Skarga B. Z. reprezentowanej przez opiekuna H. Ż. z dnia 14 kwietnia 1998 r. wpłynęła do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach w dniu 17 kwietnia 1998 r. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach wyrokiem z dnia 7 lutego 2000 r. sygn. akt II SA/Ka 778/98 oddalił przedmiotową skargę. Orzeczenie zapadło po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 26 stycznia 2000 r. z udziałem adwokata z urzędu Z. L. przydzielonego skarżącej na mocy postanowienia tego Sądu z dnia 22 marca 1999 r. Wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony na adres pełnomocnika z urzędu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania w tej sprawie jest niedopuszczalna.

Stosownie bowiem do przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843), skarga taka może być wniesiona w toku postępowania w sprawie.

Postępowanie sądowe ze skargi B. Z. reprezentowanej przez opiekuna H. Ż. zostało zakończone prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z dnia 7 lutego 2000 r., sygn. akt II SA/Ka 778/98 oddalającym skargę. Z akt sądowych sprawy wynika, że przedmiotowy wyrok został przesłany na adres pełnomocnika z urzędu adwokata Z. L. - ul. [...], G. Z uwagi na niepodjęcie listu przez adresata, przesyłka została uznana przez Sąd za doręczoną zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami.

Z tego względu Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda