Skarga A. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1350/14 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie oraz przewlekłe prowadzenie postępowania za nieuzasadnione
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Zofia Flasińska Marek Stojanowski (sprawozdawca) po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi A. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1350/14 w sprawie ze skargi A. O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie uznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie oraz przewlekłe prowadzenie postępowania za nieuzasadnione postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

A. O. (dalej, jako: "skarżący") wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ze skargą na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie uznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie oraz przewlekłe prowadzenie postępowania za nieuzasadnione.

Postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2014 r. sygn. akt III SA/Kr 1350/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił ww. skargę. Postanowienie to jest prawomocne.

Pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) skarżący wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego (za pośrednictwem WSA w Krakowie) skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1350/14.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.), skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie.

Z akt sprawy wynika, że postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w tej sprawie nie toczy się, ponieważ zostało zakończone prawomocnym postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2014 r.

W tym stanie rzeczy, Naczelny Sąd Administracyjny - na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 2 powołanej ustawy w związku z art. 178 i art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) - odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego