Skarga B. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt IV SA/Po 485/07
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Jan Kacprzak, Maria Rzążewska, po rozpoznaniu w dniu 26 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi B. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi B. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt IV SA/Po 485/07 postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

B. T. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu z jego skargi z dnia 29 kwietnia 2008 r. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. w sprawie o zasiłek celowy. Skarżący zarzucił również przewlekłość postępowania przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w O. W.. i przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w K. oraz wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania i "zasądzenie od każdej z tych instytucji po 10 000 zł.

Z akt sprawy wynika, że prawomocnym wyrokiem z dnia 20 grudnia 2007 r., sygn. akt IV SA/Po 485/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uwzględnił skargę B. T. i uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...], wskazując w uzasadnieniu tego wyroku, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. jako organ odwoławczy powinno ponownie rozpoznać odwołanie B. T. i rozstrzygnąć sprawę co do istoty a nie przekazywać sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

Pismem z dnia 22 lipca 2008 r., Dz.K.Og. 28/2008 WSA w Poznaniu poinformował skarżącego, że skarga na bezczynność SKO w K. nie została przekazana do WSA w Poznaniu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843), może być wniesiona w sprawie toczącej się przed sądem administracyjnym. Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu nie toczy się sprawa ze skargi B. T. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. w sprawie zasiłku celowego, po wyroku WSA w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2007 r., ponieważ taka skarga nie została przekazana przez SKO w K. do WSA w Poznaniu, a w szczególności nie została przekazana skarga z dnia 29 kwietnia 2008 r., której odpis skarżący dołączył do skargi na przewlekłość postępowania.

W sytuacji gdy organ nie przekaże skargi wraz z odpowiedzią i aktami sprawy strona może złożyć wniosek o ukaranie organu grzywną na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Wniosek taki przez B. T. nie został wniesiony do WSA w Poznaniu.

Należy ponadto wyjaśnić, że skarga na przewlekłość postępowania, o której mowa w powołanej ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r., dotyczy przewlekłości postępowania sądowego a nie postępowania administracyjnego.

Na wezwanie NSA Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. udzieliło odpowiedzi w piśmie z dnia 25 września 2008 r., że pismo skarżącego z dnia 29 kwietnia 2008 r. zatytułowane "Skarga na przewlekłość w postępowaniu przed SKO w K." zostało przekazane w dniu 25 września 2008 r. WSA w Poznaniu, a ponadto, że po wyroku WSA w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2007 r. SKO w K. rozpoznało sprawę i wydało decyzję z dnia [...] czerwca 2008 r.

W tym stanie rzeczy skarga na przewlekłość postępowania B. T. jest niedopuszczalne, gdyż nie została wniesiona w toczącym się postępowaniu sądowym i podlega odrzuceniu na podstawie art. 5 ust.1 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Mając powyższe względy na uwadze NSA orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze