Skarga Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 149/14 ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie rozpatrzenia i wydania decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Chlebny (spr.) Sędziowie NSA: Małgorzata Dałkowska-Szary Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi Z. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 149/14 ze skargi Z. R. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] w przedmiocie rozpatrzenia i wydania decyzji postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/2

Skarżący Z. R. w dniu 20 kwietnia 2015 r. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 149/14, domagając się stwierdzenia przewlekłości.

Z akt sprawy wynika, że skarżący w dniu 20 czerwca 2014 r. złożył skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] w przedmiocie rozpatrzenia i wydania decyzji na odwołanie strony wniesione na piśmie w oparciu o art. 235 § 1 k.p.a., w której zawarł wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie go od kosztów sądowych w całości i ustanowienie adwokata z urzędu. Organ przekazał skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w dniu 8 lipca 2014 r. Pismem z dnia 15 lipca 2014 r. wezwano skarżącego do wykazania, czy przed wniesieniem skargi wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa. Skarżący udzielił odpowiedzi na wezwanie pismem z 18 lipca 2014 r.

Pismem z 23 lipca 2014 r. wezwano skarżącego do sprecyzowania wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata z urzędu przez wskazanie, czy dotyczy on przyznania prawa pomocy w celu zaskarżenia przed tym Sądem bezczynności Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...], czy też wniosek ten dotyczy przyznania prawa pomocy w związku z planowanym wniesieniem do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi w celu stwierdzenia niezgodności z prawem przyszłego prawomocnego orzeczenia Sądu - w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania. W tym samym piśmie pouczono skarżącego, że odnośnie do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w myśl art. 239 pkt 1 lit. a p.p.s.a. jest zwolniony z obowiązku ponoszenia wszelkich kosztów sądowych w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej. Skarżący nie odpowiedział na wezwanie z 23 lipca 2014 r. i zarządzeniem referendarza sądowego z 12 września 2014 r. pozostawiono bez rozpoznania wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Pismem z 17 października 2014 r. wezwano Samorządowe Kolegium Odwoławcze do nadesłania kopii potwierdzonych za zgodność pism oraz orzeczeń, na które organ powołał się w odpowiedzi na skargę. W odpowiedzi na wezwanie żądane dokumenty zostały przesłane w dniu 28 października 2014 r. Następnie pismem z 12 listopada 2014 r. wezwano organ do uzupełnienia akt administracyjnych poprzez nadesłanie dokumentów, na które organ powołał się w odpowiedzi na skargę. Organ udzielił odpowiedzi na powyższe wezwanie w dniu 20 listopada 2014 r. Zarządzeniem z 12 grudnia 2014 r. skierowano sprawę na rozprawę, a zarządzeniem z 22 grudnia 2014 r. wyznaczono termin rozprawy na 22 stycznia 2015 r. Na rozprawie w dniu 22 stycznia 2015 r. skarżący wniósł o ustanowienie adwokata z urzędu i o odroczenie rozprawy, w konsekwencji Sąd postanowił odroczyć rozprawę ze względu na zgłoszony wniosek o prawo pomocy. Postanowieniem z 6 lutego 2015 r. referendarz sądowy odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu. Zarządzeniem z 5 marca 2015 r. sprawę skierowano na rozprawę, a zarządzeniem z 11 marca 2015 r. wyznaczono termin rozprawy na 9 kwietnia 2015 r., po której zamknięciu został wydany wyrok. W dniu 9 kwietnia 2015 r. skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz wniosek, na druku ppf, o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Postanowieniem z 10 kwietnia 2015 r. referendarz sądowy odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu i umorzył postępowanie sądowe wszczęte wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Uzasadnienie wyroku z 9 kwietnia 2015 r. zostało sporządzone w dniu 13 kwietnia 2015 r. i podpisane przez skład orzekający w dniach 15 i 20 kwietnia 2015 r. Odpis wyroku z uzasadnieniem został przesłany skarżącemu przy piśmie z 21 kwietnia 2015 r.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne