Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt VI SA/Wa 75/08 (poprzednia sygn. akt IV SA/Wa 2526/0
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Jan Kacprzak, Marek Stojanowski, po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt VI SA/Wa 75/08 (poprzednia sygn. akt IV SA/Wa 2526/07) postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie strona 1/2

Skarżący A. S. wniósł kolejną skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkimi Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie z jego skargi na Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej (sygn. akt VI SA/Wa 75/08 poprzednio IV SA/Wa 2526/07), domagając się stwierdzenia przewlekłości postępowania oraz przyznania skarżącemu od Skarbu Państwa 10 000 zł.

Z akt sprawy wynika, że skarga wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę została przekazana przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie dnia 17 grudnia 2007 r. Dnia 6 marca 2008 r. skarżący wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Postanowieniem z dnia 26 marca 2008 r., sygn. akt I OPP 15/08 Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę na przewlekłość postępowania, stosowanie do przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej "ustawą", ponieważ skarżący nie przytoczył okoliczności uzasadniających żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania. Dnia 8 kwietnia 2008 r. skarżący wniósł kolejną skargę na przewlekłość postępowania w tej sprawie, tym razem przytaczając okoliczność, które w jego ocenie świadczą o przewlekłości postępowania. Postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2008 r., sygn. akt I OPP 16/08 oddalono skargę na przewlekłość postępowania, z uwagi na to, że poszczególne czynności sądowe podejmowane były prawidłowo i bez nieuzasadnionej zwłoki, a okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy wynosił 4 miesiące.

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę. W lipcu 2008 r. skarżący wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym oraz z wnioskiem o wyłączenie sędziego. Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek o wyłączenie sędziego. Skarżący wniósł zażalenie na to postanowienie. Postanowieniem referendarza z dnia 2 października 2008 r., od którego skarżący wniósł sprzeciw, odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. Skarżący wniósł zażalenie na to postanowienie.

Zażalenia skarżącego nie zostały dotychczas rozpoznane, ponieważ skarżący wniósł kolejne skargi na przewlekłość postępowania i związane z tym postępowaniem wnioski, które wymagały rozpoznania. W dniu 25 lutego 2009 r. skarżący wniósł skargę na przewlekłość postępowania. Postanowieniem z dnia 19 marca 2009 r., sygn. akt I OPP 17/09 Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę na przewlekłość postępowania, ponieważ została wniesiona przed upływem 12 miesięcy od daty oddalenia poprzedniej skargi postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2008 r. Dnia 6 kwietnia 2009 r. skarżący wystąpił z wnioskiem o wyłączenie sędziów NSA oraz o wznowienie postępowania w sprawie stwierdzenia przewlekłości postępowania. Postanowieniem z dnia 15 maja 2009 r., sygn. akt I OPP 32/09 Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił wniosek o wyłączenie sędziów oraz odrzucił skargę o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA z dnia 19 marca 2009 r. o odrzuceniu skargi na przewlekłość postępowania. Dnia 14 maja 2009 r. (data stempla pocztowego) skarżący wystąpił z kolejną skargą na przewlekłość postępowania, która podlega rozpoznaniu w tym postępowaniu.

Strona 1/2