Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SAB/Wr 46/06 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji I instancji w sprawie zasiłku celowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędzia NSA Maria Rzążewska Sędzia NSA Elżbieta Stebnicka (spr.) po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SAB/Wr 46/06 w sprawie ze skargi M. D. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji I instancji w sprawie zasiłku celowego postanawia oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Uzasadnienie strona 1/2

UZASADNIENIE:

Wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2005 r. sygn. akt IV SA/Wr 37/04 po rozpatrzeniu skargi M. D. z dnia 6 stycznia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku celowego w wysokości 80 zł.

Pismem dnia 27 grudnia 2005 r. M. D. wniósł skargę na bezczynność organu po wyroku uchylającym żądając wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w [...] grzywny w wysokości 20 000 zł z powodu niewykonania powyższego wyroku. Pismo został złożone bezpośrednio do Sądu, dlatego zarejestrowano je w repertorium IV SO/Wr w poz. 3/06 i przekazano do Kolegium celem udzielenia odpowiedzi. Odpowiedź na skargę wpłynęła do Sądu w dniu 23 marca 2006 r. Postanowieniem z dnia 9 maja 2006 r., sygn. akt IV SAB/Wr 15/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę M. D. o wymierzenie organowi grzywny za niewykonania wyroku tegoż Sądu z dnia 25 sierpnia 2005 r., sygn. akt IV SA/Wr 37/04. Na powyższe orzeczenie skarżący wniósł zażalenie, które postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2006 r., sygn. akt I OZ 1496/06 zostało odrzucone.

Zarządzeniem dnia 2 października 2006 r. wyłączono z akt IV SAB/Wr 15/06 wniosek M. D. o rozpoznanie jego skargi na bezczynność organu z dnia 2 lutego 2006 r. i zarejestrowano go pod nową sygn. akt - IV SAB/Wr 46/06. Na zarządzenie sędziego z dnia 2 października 2006 r. w dniu 3 października wysłano skarżącemu pouczenie o treści art. 46 i 47, art. 70 § 1 i 2 oraz art. 210 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Następnie pismem z dnia 19 października 2006 r. poinformowano Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] o zgłoszonym wniosku skarżącego o skierowanie skargi do rozpoznania w trybie uproszczonym. Pismo wpłynęło do organu w dniu 24 października 2006 r. i pozostało bez odpowiedzi. Zarządzeniem z dnia 14 grudnia 2006 r. sprawa została skierowana na rozprawę w dniu 12 stycznia 2007 r. Wyrokiem z dnia 12 stycznia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę M. D. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji I instancji w sprawie zasiłku celowego. W dniu 19 stycznia 2007 r. (data stempla pocztowego) skarżący wniósł o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.

Pismem z dnia 24 stycznia 2007 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego została przekazana skarga M. D. na przewlekłość postępowania w przedmiotowej sprawie opatrzona datą 5 stycznia 2007 r. Skarżący wniósł o stwierdzenie, że w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 46/06 nastąpiła przewlekłość oraz zasądzenie na jego rzecz kwoty 5 000 zł. Podkreślił, że postępowanie w sprawie nierozpatrzenia odwołania od decyzji I instancji dotyczącej przyznania zasiłku celowego trwa już od 6 stycznia 2004 r. i do chwili obecnej Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie wydał rozstrzygnięcia co do istoty sprawy.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny