Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 702/09 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Kacprzak (spr.) Sędziowie NSA Marek Stojanowski Irena Kamińska po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 702/09 w sprawie ze skargi J. D. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji postanawia oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/2

W dniu 25 czerwca 2009 r. J. D. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie z jego skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] lutego 2000 r. nr [...] w sprawie odmowy skorygowania zaświadczenia o wysokości uposażenia i innych należności dla celów zaopatrzenia emerytalnego. J. D. wniósł o stwierdzenie, że w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym sygn. akt II SA/Wa 702/09 (wcześniej II SA/Wa 33/08) doszło do naruszenia jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, że zwłoka w rozpoznaniu sprawy spowodowana jest nieprofesjonalnym, stronniczym i niekompetentnym działaniem Sądu, który to nie przystąpił do niezwłocznego skontrolowania zaskarżonej decyzji z punktu widzenia zgodności z prawem całego postępowania administracyjnego tylko szukał pretekstu do odstąpienia od tej kontroli. Skarżący domaga się zasądzenia na jego rzecz kwoty [...] zł za poniesione straty w związku z uniemożliwieniem mu skutecznego wyegzekwowania dochodzonych roszczeń.

Z akt sprawy wynika, że skarga na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] listopada 2007 r. wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy została przekazana Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie przez organ w dniu 7 stycznia 2008 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 14 kwietnia 2008 r. wyznaczył termin rozprawy na dzień 30 maja 2008 r. W związku ze złożonym tuż przed rozprawą wnioskiem skarżącego o wyłączenie sędziego B. S. od rozpoznania przedmiotowej sprawy Sąd postanowił w dniu 30 maja 2008 r. odroczyć rozprawę i powyższy wniosek skierować do rozpoznania. Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek o wyłączenie sędziego WSA w Warszawie B. S. od prowadzenia i rozpoznania spawy. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 9 października 2008 r. W dniu 2 października 2008 r. skarżący złożył wniosek o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sprawy przekazanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Na rozprawie w dniu 9 października 2008 r. Sąd przychylając się do wniosku skarżącego zawiesił postępowanie sądowe. Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił podjęcia zawieszonego postępowania z uwagi na toczące się postępowanie o sygn. akt II SA/Wa 1502/08. Wobec ustania przyczyny zawieszenia postanowieniem z dnia 14 maja 2009 r. podjęto zawieszone postanowienie. Następnie zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2009 r. Przewodniczący Wydziału II wyznaczył termin rozprawy na dzień 16 lipca 2009 r.

W dniu 25 czerwca 2009 r. skarżący złożył skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego