Skarga M. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami, sygn. akt II SA/Gl 1134/08
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Andrzej Jurkiewicz, Jolanta Rajewska, po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi M. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi M. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] września 2008 r., nr [...] w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami, sygn. akt II SA/Gl 1134/08 postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania w tej sprawie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie strona 1/2

Skarżący M. C. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] września 2008 r. w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami, podnosząc że postępowanie w tej sprawie trwa trzy lata i żądając niezwłocznego rozpoznania sprawy.

Z akt sprawy wynika, że skarga wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę została przekazana przez organ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w dniu 10 listopada 2008 r. (data prezentaty). Zarządzeniem z dnia 12 listopada 2008 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu. Skarżący uiścił wpis w dniu 8 grudnia 2008 r. Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił wniosek skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Skarżący wniósł zażalenie na to postanowienie oraz wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 10 marca 2009 r. oddalono wniosek o przyznanie prawa pomocy. Skarżący wniósł sprzeciw od tego postanowienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2009 r. przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w części przekraczającej kwotę 200 zł oraz ustanowił adwokata. Zarządzeniem z dnia 11 maja 2009 r. wezwano wyznaczonego przez Okręgową Radę Adwokacką adwokata do złożenia pełnomocnictwa udzielonego przez skarżącego. Zarządzeniem z dnia 14 maja 2009 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 14 stycznia

2009 r. W odpowiedzi na wezwania wyznaczony w ramach prawa pomocy adwokat wskazał, że skarżący dotychczas nie zgłosił się do jego kancelarii i nie udzielił mu pełnomocnictwa. Ponadto adwokat wniósł o zwolnienie skarżącego od opłaty sądowej. Zarządzeniem z dnia 26 czerwca 2009 r. wezwano skarżącego (na jego adres) do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 14 stycznia 2009 r. Skarżący w dniu 3 lipca 2009 r. wniósł skargę na przewlekłość postępowania w tej sprawie oraz zażalenie na zarządzenie z dnia 26 czerwca 2009 r. wzywające do uiszczenia wpisu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeżeli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki; Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.; dalej: ustawa). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka w postępowaniu sądowym jest nieuzasadniona. Stosownie do przepisu art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeżeli postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego