Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt [...]
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Zofia Flasińska, Marek Stojanowski, po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia [...] maja 2011 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt [...] postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Skarżący J. J. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia [...] maja 2011 r. w przedmiocie zasiłku celowego, zarzucając bezczynność Naczelnego Sądu Administracyjnego polegającą na "nierozpoznaniu pisma zatytułowanego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa", kwestionując prawidłowość pisma z dnia [...] sierpnia 2012 r. wystosowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny Wydział Informacji Sądowej oraz prawidłowość czynności podejmowanych przez pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy, a także podnosząc szereg argumentów mających wskazywać na konieczność przyznania skarżącemu zasiłku celowego.

Z akt sprawy wynika, że skarga wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie przez organ w dniu [...] września 2011 r. Wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę. W dniu [...] lipca 2012 r. skarżący, reprezentowany przez pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy, złożył skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Postanowieniem z dnia 17 września 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przywrócił termin do wniesienia skargi kasacyjnej. W dniu [...] września 2012 r. skarżący wniósł bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, która została przekazana do tego Sądu celem nadania jej prawidłowego biegu. W dniu [...] października 2012 r. został przesłany do organu odpis skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 23 listopada 2012 r., sygn. akt I OPP 33/12 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie. W dniu [...] listopada 2012 r. skarżący wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania podlega odrzuceniu.

Żądanie skarżącego w przedmiocie stwierdzenia przewlekłości postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym z uwagi na wadliwość pisma z dnia [...] sierpnia 2012 r. wystosowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny Wydział Informacji Sądowej oraz nieprawidłowość czynności podejmowanych przez pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy jest niedopuszczalne. Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) przewiduje możliwość wniesienia skargi, która dotyczy naruszenia prawa strony do rozpoznanie sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Oznacza to, że istotą i celem tej skargi jest usunięcie przewlekłość postępowania i doprowadzenie do rozpoznania sprawy. Z tego też względu złożona przez skarżącego skarga na przewlekłość postępowania jest niedopuszczalna, albowiem nie służy usunięciu przewlekłości postępowania. Skarżący nie przytacza żadnych okoliczności mających wskazywać, że postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w związku z rozpoznawaną sprawą prowadzone jest w sposób przewlekły. Należy przy tym wskazać, że skarga kasacyjna nie została jeszcze przekazana do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ponieważ przed Sądem I instancji toczy się postępowanie celem nadania tej skardze biegu. Skarżący w istocie zmierza do podważenia rozstrzygnięć zapadłych w sprawie, a jego zarzuty przede wszystkim dotyczą kwestii odmowy przyznania mu zasiłku celowego i jego trudnej sytuacji materialnej oraz nieprawidłowych jego zdaniem czynności podejmowanych przez pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy. Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę na przewlekłość postępowania, nie ocenia prawidłowości podejmowanych w sprawie rozstrzygnięć, zarówno organów administracyjnych, jaki i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Ponadto stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, skarga na przewlekłość postępowania powinna zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania. W piśmie nazwanym skargą na bezczynność Naczelnego Sądu Administracyjnego skarżący nie przytoczył żadnych okoliczności wskazujących, iż w rozpoznaniu tej sprawy wystąpiła nieuzasadniona zwłoka w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Skargę niespełniającą wymagań przedstawionych w art. 6 ust. 2 powołanej ustawy sąd odrzuca bez wzywania do uzupełnienia braków (art. 9 ust. 1 ustawy).

Na marginesie należy także wskazać, że do postępowania przed sądami administracyjnymi nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności art. 35 § 1 K.p.a.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego