Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Szczecińskiego w przedmiocie zasiłku stałego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Leszek Włoskiewicz Edward Janeczko (spr.) po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi J. C. na decyzję Wojewody Szczecińskiego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego postanawia odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

W skardze z dnia 5 października 2004 r. J. C. żąda wszczęcia postępowania w sprawie "oraz podjęcia działań z urzędu naprawienia wyrządzonej krzywdy skarżącemu, który jest prześladowany i represjonowany z pobudek politycznych". W skardze powołane zostały przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843).

Skarga ta podlega odrzuceniu na podstawie art.9 ust.1 tej ustawy z następujących względów.

Art. 6 ust. 2 ustawy określa co powinna zawierać tego rodzaju skarga. Powinna ona zawierać: żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania i przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie. Skarga J. C. nie spełnia tych wymagań. Nie zawiera bowiem określonego w pkt 1 ust.2 art.6 ustawy żądania, skoro żądanie skarżącego dotyczy naprawienia wyrządzonej krzywdy. Przede wszystkim zaś skarga nie formułuje okoliczności uzasadniających istnienie przewlekłości postępowania. Przytoczenie zaś takich okoliczności ma w tej sprawie istotne znaczenie, gdyż w sprawie zostało wydane prawomocne orzeczenie sądu kończące postępowanie w sprawie, a mianowicie postanowienie z dnia 25 czerwca 1996 r. odrzucające skargę na decyzję Wojewody Szczecińskiego z dnia 14 września 1995 r. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego.

Z przytoczonych względów postanowiono, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda