Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego, sygn. akt II SA/Wa 2069/07
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Andrzej Gliniecki, Maria Rzążewska, po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi J. C. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] października 2007 r., znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego, sygn. akt II SA/Wa 2069/07 postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Skarżący J. C. wniósł pismem z dnia 27 stycznia 2009 r. kolejną skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie z jego skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] października 2007 r. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego.

Z akt sprawy wynika, że skarga wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę została przekazana Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie przez organ w grudniu 2007 r. Wyrokiem z dnia 27 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] października 2007 r. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 14 lipca 2008 r. Postanowieniem z dnia 4 czerwca 2008 r., sygn. akt I OPP 20/08 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę J. C. na przewlekłość postępowania w tej sprawie. Skarżący wniósł od wyroku osobiście sporządzoną skargę kasacyjną, która została odrzucona postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. Na to postanowienie skarżący wniósł osobiście sporządzone zażalenie, które zostało odrzucone postanowieniem z dnia 28 listopada 2008 r. Na postanowienie z dnia 28 listopada 2008 r. skarżący wniósł zażalenie. W grudniu 2008 r. oraz styczniu 2009 r. skarżący wystąpił z kolejnymi skargami na przewlekłość postępowania, które zostały odrzucone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2009 r. sygn. akt I OPP 38/08; I OPP 2/09, z uwagi na to, że skarżący wystąpił z kolejnymi skargami na przewlekłość postępowania przed upływem 12 miesięcy od daty wydania przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowienia z dnia 4 czerwca 2008 r. o oddaleniu skargi na przewlekłość postępowania. Dnia 28 stycznia 2009 r. skarżący wniósł następną skargę na przewlekłość postępowania.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843; zwanej dalej ustawą) skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12 ustawy (orzeczenia oddalającego skargę na przewlekłość postępowania albo orzeczenia uwzględniającego skargę na przewlekłość postępowania).

W rozpoznawanej sprawie skarżący wystąpił z kolejną skargą na przewlekłość postępowania w dniu 28 stycznia 2009 r., czyli jeszcze przed upływem 12 miesięcy od daty wydania przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowienia z dnia 4 czerwca 2008 r., sygn. akt I OPP 20/08 o oddaleniu skargi na przewlekłość postępowania. Stosownie do przepisu art. 9 ust. 2 ustawy skarga wniesiona przed upływem terminu jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Na marginesie należy wskazać, że w wyniku składania przez skarżącego kolejnych skarg na przewlekłość postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie może nadać dalszego biegu zażaleniu na postanowienie z dnia 28 listopada 2008 r. o odrzuceniu zażalenia.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego