Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Geodety Kraju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania nieważnościowego, sygn. akt IV SA/Wa 695/14
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Marek Stojanowski, Sędziowie NSA: Zofia Flasińska (sprawozdawca), Grzegorz Czerwiński, po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi J. H. na postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia [...] lutego 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania nieważnościowego, sygn. akt IV SA/Wa 695/14 postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Skarżąca J. H. wniosła skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie z jej skargi na postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia [...] lutego 2014 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania nieważnościowego w sprawie zmian w ewidencji gruntów, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania, przyznania kwoty 20 000 zł oraz zobowiązania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do przekazania sprawy do rozpoznania w Wydziale I tego Sądu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie podlega odrzuceniu. Skarga ta została wniesiona przez skarżącą w styczniu 2015 r., a więc po zakończeniu postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie postanowieniem z dnia 29 maja 2014 r. o odrzuceniu skargi. Postanowieniem z dnia 8 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną od postanowienia z dnia 29 maja 2014 r. Oznacza to, że sprawa ta została już prawomocnie zakończona. W tym stanie rzeczy skarga na przewlekłość postępowania jest niedopuszczalna, ponieważ skarga taka, stosownie do art. 5 ust.1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, może być wniesiona w toku postępowania przed sądem, któremu strona zarzuca przewlekłe prowadzenie postępowania. Skarga na przewlekłość postępowania nie jest środkiem służącym do weryfikacji orzeczeń wydanych przez sąd rozpoznający sprawę. Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając skargę na przewlekłość postępowania, nie może odnosić się do zarzutów dotyczących nieprawidłowego prowadzenia postępowania przez organy administracji.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy odrzucił skargę na przewlekłość postępowania.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego