Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zbycia nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Paweł Tarno po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Wojewody L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 listopada 2004 r., sygn. akt II SA/Po 846/04 o odrzuceniu skargi Wojewody L. na uchwałę Rady Powiatu G. z dnia 11 września 2003 r., (...) w przedmiocie zbycia nieruchomości postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 18 listopada 2004 r., II SA/Po 846/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę Wojewody L. na uchwałę Rady Powiatu G. z dnia 11 września 2003 r., (...) w przedmiocie zbycia nieruchomości. W uzasadnieniu postanowienia Sąd stwierdził, że skarga została złożona po upływie terminu przewidzianego w art. 53 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./, czyli po upływie 30 dni i wobec tego na podstawie art. 58 par. 1 pkt 2 te ustawy podlega ona odrzuceniu. Sąd zauważył, że skoro art. 81 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592 ze zm./ nie wskazuje terminu, w jakim organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę organu powiatu do sądu administracyjnego, to do zaskarżania uchwał organów powiatu do sądu administracyjnego przez organ nadzoru ma zastosowanie termin określony w art. 53 par. 1 p.p.s.a.

Na powyższe postanowienie WSA w Poznaniu Wojewoda L. złożył skargę kasacyjną, zarzucając mu naruszenie przepisów postępowania, polegające na wadliwym obliczeniu terminu do wniesienia skargi, co miało istotny wpływ na wynik sprawy /art. 174 par. 2 p.p.s.a./ oraz wnosząc o uchylenie całości zaskarżonego postanowienia. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniesiono, że sąd I instancji błędnie przyjął, że do zaskarżania przez organ nadzoru uchwał organów samorządu powiatowego do sądu administracyjnego ma zastosowanie termin wskazany w art. 53 par. 1 p.p.s.a. Po pierwsze wykładnia taka jest niedopuszczalna, ponieważ termin wskazany w tym ostatnim przepisie biegnie od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie, zaś w omawianej sytuacji nie ma żadnego rozstrzygnięcia, a jedynie upływ terminu do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego. Po drugie, przyjęta w zaskarżonym postanowieniu ocena prawna jest sprzeczna z regułami wykładni systemowej. Gdyby ustawodawca chciał ograniczyć terminem możliwość zaskarżania do sądu uchwał organów powiatu przez organ nadzoru, to wyraźnie ustanowiłby termin, tak jak to uczynił w art. 85 u.s.p. Wreszcie Sąd nie wziął pod uwagę faktu, że zgodnie z art. 82 u.s.p. po upływie roku od podjęcia uchwały, co prawda nie można stwierdzić jej nieważności, ale sąd administracyjny może stwierdzić niezgodność z prawem takiej uchwały.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna jest uzasadniona. Organ nadzoru może wnieść skargę na uchwałę lub zarządzenie organu samorządu terytorialnego po upływie trzydziestu dni od daty doręczenia mu tej uchwały, jeżeli w tym terminie sam nie stwierdził jej nieważności. Może on to uczynić w każdym czasie obowiązywania uchwały /por. wyr. NSA z 28.02.1991 r. /SA/Gd 65/91/ - ONSA 1991 Nr 2 poz. 38/, z tym że po upływie jednego roku od daty jej podjęcia, można orzec jedynie o niezgodności zaskarżonej uchwały z prawem. Określony w art. 53 p.p.s.a. termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie ma bowiem zastosowania do zaskarżania uchwał /zarządzeń/ organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków przez organy nadzoru. Uregulowanie zawarte w art. 81 ust. 1 u.s.p. należy bowiem uznać za przepis szczególny, który reguluje przedmiotową kwestię odmiennie /nie określa żadnego terminu, ograniczającego czasowo wojewodę w możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego/ od podstawowego trybu zaskarżania aktów i czynności do sądu administracyjnego. Przyjąć zatem należy, że te uchwały mogą być zaskarżone do sądu w każdym czasie po upływie trzydziestodniowego terminu, jaki organ nadzoru ma na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie. Odmienna wykładnia niweczyłaby zresztą cel nadzoru sprawowanego przez wojewodę nad samorządem terytorialnym.

Z powyższych względów działając na podstawie art. 185 par. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1