Skarga o stwierdzenie, że zespół pałacowo
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Irena Kamińska (spr.), Sędzia NSA Jolanta Rajewska, Sędzia NSA Jerzy Solarski, Protokolant Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 2 września 2009r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Z. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 maja 2008r. sygn. akt II SAB/Lu 4/08 w sprawie ze skargi A. T. J. Z., H. M. Y. Z. oraz A. M. Z. na bezczynność Wojewody Lubelskiego w przedmiocie wniosku o stwierdzenie, że zespół pałacowo-parkowy położony w K. nie podlega regulacjom przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej postanawia: uchylić zaskarżony wyrok i umorzyć postępowanie przed sądem I instancji

Inne orzeczenia o symbolu:
6291 Nacjonalizacja przemysłu
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/9

Wyrokiem z dnia 20 maja 2008 r., sygn. akt II SAB/Lu 4/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zobowiązał Wojewodę Lubelskiego do wydania, w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku, rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku A. T. J. Z., M. Z. oraz A. Z. z dnia 26 marca 2007 r. oraz zasądził od Wojewody Lubelskiego na rzecz skarżących A. Z., H. Y. Z.i oraz A. Z. kwotę 340 zł /trzysta czterdzieści/ złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi A. Z., H. Z. oraz A. Z. na bezczynność Wojewody Lubelskiego w przedmiocie wniosku o stwierdzenie, że zespół pałacowo- parkowy położony w Kozłówce nie podlega regulacjom przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej.

W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, iż A. Z., H. Y. Z.i oraz A. Z. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 4 stycznia 2008 r. wskazali na bezczynność Wojewody Lubelskiego w przedmiocie wniosku z dnia 26 marca 2007 r. o stwierdzenie, że poszczególne składniki zespołu pałacowo - parkowego, położonego w K. nie podlegają regulacjom przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej.

A. Z., H. Y. Z.i oraz A. Z. w toku postępowania prowadzonego wcześniej wystąpili do Wojewody Lubelskiego z wnioskiem (datowanym na dzień 6 czerwca 2006 r.), który wpłynął do organu w dniu 13 czerwca 2006 r., o wydanie decyzji stwierdzającej, że zespół pałacowo-parkowy położony w miejscowości K., objęty księgą wieczystą nr (...), prowadzoną przez Sąd Rejonowy w L., składający się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami (...), o łącznym obszarze 21,06 ha, nie podlegał regulacjom przepisów dekretu z dnia 6 września 1944. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Wniosek ten został zmodyfikowany i w konsekwencji, zgodnie z treścią ukształtowaną pismem z dnia 26 marca 2007 r. stał się wnioskiem zawierającym szczegółowe składniki alternatywne, mające na celu ewentualne wyłączenie z postępowania wyszczególnionych obiektów wchodzących w skład zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce w sytuacji przyjęcia, że były wykorzystywane na cele produkcji rolnej.

Wojewoda Lubelski w dniu (...) sierpnia 2007 r. wydał decyzję Nr (...), stanowiącą reakcję na wniosek podstawowy z dnia 13 czerwca 2006 r., którą odmówił stwierdzenia, że zespół pałacowo-parkowy nie podlegał regulacjom przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej. W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, iż ograniczył rozstrzygnięcie tylko do pierwotnego żądania stron, bowiem pałac w Kozłówce stanowił integralną całość, a zatem wyłączenie z postępowania poszczególnych jego elementów jest niezasadne. W treści uzasadnienia tej decyzji wskazał na modyfikację tego wniosku, odniósł ją do wniosków alternatywnych, stwierdzając, że ograniczył postępowanie do pierwotnego żądania stron (czyli treści wniosku z dnia 13 czerwca 2006 r.), bowiem wyłączanie z postępowania poszczególnych elementów nieruchomości nie ma znaczenia dla ostatecznego rozstrzygnięcia.

Od decyzji Wojewody Lubelskiego wnioskodawcy złożyli do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odwołanie, jak również w dniu 19 września 2007 r. złożyli zażalenie na niezałatwienie przez organ administracji sprawy w części dotyczącej wniosków alternatywnych z dn. 26 marca 2007 r. Postanowieniem z dnia (...) grudnia 2007 r., Nr (...) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał zażalenie za nieuzasadnione, zaś decyzją z dnia (...) grudnia 2007 r., Nr (...)uchylił decyzję Wojewody Lubelskiego z dnia (...) sierpnia 2007 r. w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi stopnia wojewódzkiego.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6291 Nacjonalizacja przemysłu
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda