Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Izabella Kulig - Maciszewska, , , po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy sprostowania z urzędu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. akt I OSK 1202/09 o zawieszeniu postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej K. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 281/09 w sprawie ze skargi K. R. na decyzję Szefa Agencji Wywiadu z dnia [...] stycznia 2009 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w uzasadnieniu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. akt I OSK 1202/09 w ten sposób, że w miejsce słów "skargę kasacyjną M. D." wpisać słowa "skargę konstytucyjną M. D.".

Inne orzeczenia o symbolu:
6211 Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Szef Agencji Wywiadu
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku - a na mocy art. 166 tej ustawy w postanowieniu - niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. akt I OSK 1202/09 na pierwszej stronie uzasadnienia w wersie drugim od góry w sposób błędny został wskazany środek zaskarżenia wniesiony przez M. D. do Trybunału Konstytucyjnego, bowiem zamiast "skargi konstytucyjnej" omyłkowo wskazano "skargę kasacyjną". Błąd ten ma niewątpliwie charakter innej oczywistej omyłki, o której mowa w cytowanym przepisie.

Wobec powyższego, na mocy art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 193 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6211 Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Szef Agencji Wywiadu