Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Barbara Adamiak po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Wojewody Śląskiego od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 sierpnia 2005 r. sygn. akt IV SA/Gl 525/05 odrzucającego skargę Wojewody Śląskiego na zarządzenie Wójta Gminy Herby z dnia 28 stycznia 2005 r. Nr 222/4/05 w przedmiocie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach p o s t a n a w i a: uchylić zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2005 r. sygn. akt IV SA/Gl 525/05, odrzucił skargę Wojewody Śląskiego na zarządzenie Wójta Gminy Herby z dnia 28 stycznia 2005 r. Nr 222/4/05, wydane w przedmiocie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach, powołując się na art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, iż ustawa o pomocy społecznej nie reguluje trybu zatrudnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej, obowiązuje więc przepis art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), według którego zatrudnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych należy do kompetencji wójta. Przepis ten nie decyduje jednak o formie zatrudnienia. Kwestii tej nie reguluje samoistnie także ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.). Zastosowanie mają więc przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1513 ze zm.), która w art. 1 pkt 3 objęła swoim zasięgiem także pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, zaś z jej art. 2 wynika, że kierownicy tych jednostek mogą być zatrudnieni, bądź na podstawie mianowania, o ile statut gminy tak stanowi, bądź na podstawie umowy o pracę.

Ze względu na brak uregulowania tej kwestii w statucie Gminy Herby, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może być zatrudniony tylko w oparciu o umowę o pracę. Takie też charakter zatrudnienia jest wskazany w § 2 zaskarżonego zarządzenia. Natomiast sprawy dotyczące umów o pracę nie mają charakteru administracyjnego - wskazał Sąd I instancji - a ich rozpoznawanie należy do kognicji sądu powszechnego.

Wojewoda Śląski złożył skargę kasacyjną od powyższego postanowienia zarzucając mu naruszenie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, przez błędną jego wykładnię.

Organ nadzoru wskazał, iż nie kwestionuje sposobu zawarcia umowy o pracę z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, lecz brak spełnienia obowiązkowych, ustawowych wymagań przez osobę zatrudnioną na tym stanowisku. Ponadto, co znalazło odzwierciedlenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego przedmiotowa sprawa niewątpliwie ma charakter administracyjny.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna ma usprawiedliwioną podstawę.

Jak wynika z akt sprawy, Wójt Gminy Herby w dniu 28 stycznia 2005 r., wydał zarządzenie Nr 222/4/05, w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach, powołując się na art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym.

Wojewoda Śląski - wskazując jako podstawę art. 93 ustawy o samorządzie gminnym - wniósł skargę na powyższe zarządzenie, wnosząc o stwierdzenie jego nieważności. Powołany przez Wojewodę przepis art. 93 ustawy o samorządzie gminnym, stanowi zaś w ust. 1, że po upływie terminu trzydziestu dni od dnia doręczenia zarządzenia, organ nadzoru - nie mogąc już we własnym zakresie stwierdzić nieważności zarządzenia - może zaskarżyć przedmiotowy akt do sądu administracyjnego.

Strona 1/2