Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Paweł Tarno (spr.) po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej S. L. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2005 r. sygnatura akt II SAB/Łd 8/05 o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi S. L. na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości postanawia oddalić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę S. L. na bezczynność Prezydenta Miasta B. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż w niniejszej sprawie S. L. złożył skargę na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości. Skarżący został wezwany do złożenia dowodów na wyczerpanie trybu z art. 37 § l kpa pod rygorem odrzucenia skargi. W zakreślonym terminie braków tych nie usunięto. Ponadto Sąd podkreślił, iż wniosek skarżącego nie ma również charakteru sprawy administracyjnej, co zresztą przyznaje sam skarżący w kolejnych pismach.

W skardze kasacyjnej wniesionej na to postanowienie S. L. zarzucił naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 póz. 2603 z 2004 r ze zm.), w związku z art. l § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153 póz. 1269) polegające na przyjęciu przez skład orzekający stanowiska, że przeniesienie własności nieruchomości przez zrzeczenie się, nie podlega kontroli sądów administracyjnych, gdyż jest to czynność cywilnoprawna regulowana przepisami prawa cywilnego nie wchodząca w zakres administracji publicznej oraz naruszenie przepisów postępowania tj. art. 3 § 2 pkt 4 i pkt 8, art. 52 § 3, art. 58 § l pkt l i pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 37 § 1 kpa, polegające na przyjęciu przez skład orzekający stanowiska, że:

1) gospodarka nieruchomościami nie należy do zakresu administracji publicznej

2) że przeniesienie własności nieruchomości nie stanowi interesu prawnego skarżącego

3) że skarżący miał obowiązek wnieść zażalenie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim tj. na przesłance wynikającej z art. 174 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: skarga kasacyjna nie zawiera uzasadnionych podstaw.

Jak zasadnie podniósł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi sprawa z zakresu przeniesienia nieruchomości nie znajduje się w katalogu spraw podlegających kognicji sądów administracyjnych, który wyszczególniony jest w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Sprawa niniejsza winna być rozpoznana przez sąd powszechny, albowiem jej przedmiot regulowany jest przepisani prawa cywilnego, co z resztą skarżący sam podkreślił w swoich pismach.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 184 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta