Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lech po rozpoznaniu w dniu 14 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Z. N. o zawieszenie z urzędu postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Z. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2011 r., sygn. akt II SA/Wa 278/11 oddalającego skargę Z. N. na decyzję Szefa Agencji Wywiadu z dnia [...] listopada 2010 r., Nr [..] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 13 maja 2011 r., sygn. akt II SA/Wa 278/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Z. N. na decyzję Szefa Agencji Wywiadu z dnia [...] listopada 2010 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego.

W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał na uchwałę składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2010 r., sygn. akt I OPS 13/09, w której to uchwale Sąd przesądził sposób wydawania przez piastuna monokratycznego organu administracji rządowej decyzji w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w przypadku wydania przez piastuna takiego organu decyzji w pierwszej instancji.

Wobec tego Sąd uznał, że w niniejszej sprawie organ stosując tę zasadę zarówno do sposobu wydawania zaskarżonej decyzji z dnia [...] listopada 2010 r., jak i do oceny formalnej poprawności wniosku o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji z dnia [...] kwietnia 2009 r. prawidłowo zastosował prawo.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2011 r. skargę kasacyjną złożył Z. N., w której zawarł wniosek o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym na podstawie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej M. D. (sygn. akt SK 3/11). Wskazano, ze w skardze tej został podniesiony zarzut niekonstytucyjności art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. w związku z art. 127 § 3 k.p.a. i art. 140 k.p.a. w zakresie, w jakim nie wyłącza osoby piastującej stanowisko monokratycznego, centralnego organu administracji rządowej od udziału w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w sytuacji, gdy osoba ta wydała zaskarżoną decyzję w pierwszej instancji. Podano, że tożsamy zarzut jest podniesiony przez skarżącego w niniejszym postępowaniu.

Wobec tego skarżący uznał, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt SK 3/11.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Szef Agencji Wywiadu wskazując na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego składu siedmiu sędziów, sygn. akt I OPS 13/09, stwierdził, że przyjęcie do rozpoznania skargi przez Trybunał Konstytucyjny nie jest podstawą do wznowienia postępowania administracyjnego, gdyż podstawy takie zostały w sposób wyczerpujący wskazane w art. 145 § 1 k.p.a. oraz art. 145a § 1 k.p.a.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Natomiast stosownie do art. 192 wskazanej ustawy, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 123 - 125, postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ulega zawieszeniu jedynie na zgodny wniosek stron.

Naczelny Sąd Administracyjny nie znalazł podstaw do zastosowania art. 125 § 1 ust. 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Rację należy przyznać Sądowi pierwszej instancji orzekającemu w niniejszej sprawie oraz organowi, że sam fakt przyjęcia do rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny określonej skargi na niezgodność danego przepisu ustawy z Konstytucją nie stanowi przesłanki wyszczególnionej w art. 145 § 1 oraz art. 145a § 1 K.p.a. Gdyby jednak Trybunał Konstytucyjny orzekł wbrew stanowisku zawartym w powołanej wyżej uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt I OPS 13/09, to dopiero wtedy skarżącemu otworzy się możliwość wzruszenia interesujących go rozstrzygnięć na podstawie art. 145a § 1 K.p.a.

Tym samym nie zasługuje na uwzględnienie wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Z. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2011 r., sygn. akt II SA/Wa 278/11, oddalającego jego skargę na decyzję Szefa Agencji Wywiadu z dnia [...] listopada 2010 r., Nr [...], w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.

Strona 1/1