Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Roman Ciąglewicz po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku S. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi kasacyjnej S. P., M. P., M. P., M. K., M. C., M. K., W. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 5 lipca 2007r., sygn. akt II SA/Lu 401/07 w sprawie ze skargi S. P. na decyzję Wojewody Lubelskiego z dnia [...] marca 2007 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości postanawia: wniosek S. P. o przyznanie prawa pomocy przekazać według właściwości do rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

S. P. wniosła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 5 lipca 2007r. W toku postępowania kasacyjnego, w dniu 27 listopada 2008r. (data wpływu do Sądu) skarżąca złożyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o wyznaczenie adwokata z urzędu i zwolnienie z kosztów sądowych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 254 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm), zwanej dalej Ppsa, rozpoznawanie wniosków o przyznanie prawa pomocy należy do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w którym sprawa ma się toczyć lub już się toczy. Wobec tego należało wniosek S. P. o przyznanie prawa pomocy przekazać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Lublinie celem rozpoznania.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 254 § 1 w zw. z art. 193 i art. 59 § 1 Ppsa orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda