Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości z mocy prawa przez gminę
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Wiśniewska, , , po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 1580/11 w sprawie ze skargi Prezydenta [...] W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości z mocy prawa przez gminę p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 28 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 1580/11, uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości z mocy prawa przez gminę.

W związku z wniesieniem skargi kasacyjnej od powyższego wyroku przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył termin rozprawy w celu jej rozpoznania. Zawiadomienie o terminie rozprawy zostało wysłane do stron. Na odwrocie karty potwierdzenia odbioru, załączonej do przesyłki skierowanej do G. S., poczta odnotowała, że adresat zmarł. Na wezwanie Naczelnego Sądu Administracyjnego Urząd Stanu Cywilnego przesłał skrócony odpis aktu zgonu G. S., z którego wynika, że zmarł on dnia 18 listopada 2012 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270, dalej: "P.p.s.a."), sąd zawiesza postępowanie z urzędu między innymi w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego. Stosownie do art. 12 P.p.s.a. za stronę postępowania uważa się również jego uczestnika, którym w niniejszej sprawie był zmarły G. S.

Mając na uwadze, że w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nie ma przepisów szczególnych regulujących zawieszenie postępowania kasacyjnego, to na podstawie art. 193 P.p.s.a. stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie wyżej wskazanych przepisów, postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1