Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
Sentencja

Dnia 6 maja 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2014 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej M. M. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 października 2013 roku, sygn. akt II SA/Wa 1537/13 o umorzeniu postępowania sądowego w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] maja 2013 r., nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia: oddalić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Uzasadnienie strona 1/2

W dniu 1 lipca 2013 r. M. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem organu, skargę na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] utrzymującą w mocy własną decyzję z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] o odmowie uwzględnienia wniosku w sprawie skargi M. M. na przetwarzanie jego danych osobowych przez Gimnazjum [...] z siedzibą w Kaliszu przy ul. [...].

Po otrzymaniu skargi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...], uwzględnił powyższą skargę w całości, uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą i wydał decyzję nakazującą Gimnazjum [...] usunięcie danych osobowych, w zakresie imienia i nazwiska zawartych w oryginale wypracowania znajdującego się w zabezpieczonej dokumentacji szkoły dotyczącej procesu cywilnego przed Sądem Rejonowym Wydziałem Cywilnym w Kaliszu (sygn. akt: IC 1814/09), w pozostałym zakresie odmówił uwzględnienia wniosku.

Wskazując na powyższe Sąd pierwszej instancji stwierdził, że skoro organ uwzględnił skargę w całości, bowiem na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm. - dalej: P.p.s.a.) uchylił zaskarżoną decyzję, w związku z czym postępowanie w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

W skardze kasacyjnej M. M. zaskarżono ww. postanowienie w całości i na podstawie art. 174 pkt 2 P.p.s.a. zarzucono Sądowi pierwszej instancji naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 3 § 1 P.p.s.a., art. 54 § 3 P.p.s.a., art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a., art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a., poprzez umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego w sytuacji, gdy jego wynik zależał od wyniku postępowania sądowoadministracyjnego ze skargi M. M. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] sierpnia 2013 r., znak: [...], uchylającą decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] i orzekającą co do istoty spraw i niewydanie postanowienia o zawieszeniu niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego - a które to naruszenie przepisów przez Sąd pierwszej instancji miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, polegającym na tym, iż w przypadku, gdyby Sąd pierwszej instancji nie naruszył ww. przepisów postępowania, to sprawa nie zostałaby zakończona postanowieniem o umorzeniu postępowania, postępowanie zostałoby zawieszone.

W uzasadnieniu podniesiono, że w sytuacji, gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w postępowaniu o sygn. akt II SA/Wa 1909/13, uwzględni skargę i uchyli decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] sierpnia 2013 r., znak: [...], zaistnieje możliwość rozpatrzenia skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] maja 2013 r., znak: [...].

Z uwagi na powyższe strona skarżąca wniosła o:

1. uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia WSA w Warszawie z dnia 3 października 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 1537/13, o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.,

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych