Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zawiadomienia A. S. o nabyciu i zbyciu pojazdu marki Fiat Ducato o numerze rejestracyjnym [...]
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jolanta Sikorska (spr.) sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Starosty Świdnickiego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Starostą Świdnickim a Starostą Głubczyckim w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zawiadomienia A. S. o nabyciu i zbyciu pojazdu marki Fiat Ducato o numerze rejestracyjnym [...] postanawia: wskazać Starostę Świdnickiego jako organ właściwy w sprawie. 2

Uzasadnienie strona 1/2

Wnioskiem z 15 kwietnia 2020 r. Starosta Świdnicki wystąpił o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Starostą Głubczyckim i wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku A. S. w sprawie zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu marki Fiat Ducato o nr rej. [...].

W uzasadnieniu wskazał, że 11 lipca 2005 r. w Starostwie Powiatowym w Głubczycach został zarejestrowany ww. pojazd z wniosku A. G. 18 marca 2020 r. do Starosty Świdnickiego wpłynęło zawiadomienie Starosty Głubczyckiego z 11 marca 2020 r. o przekazaniu zgodnie z właściwością ww. zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu marki Fiat wraz z załączoną umową sprzedaży pojazdu oraz kserokopią faktury. Organ zwrócił uwagę, że materialnoprawną podstawę zawiadomienia stanowi art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110). Wskazał, że ww. przepis nie zawiera normy kompetencyjnej dla organu do wydania decyzji administracyjnej w sprawie, a więc załatwienie sprawy polega na dokonaniu czynności materialno-technicznej ujawnienia zdarzenia w karcie pojazdu. Zdaniem tego organu, to Starosta Głubczycki jest właściwy w sprawie, bowiem art. 78 ust. 3 ww. ustawy nie wskazuje organu właściwego miejscowo, a więc powyższa czynność powinna zostać wykonana przez organ rejestrujący dany pojazd, na co wskazują art. 73 ust. 1 i art. 79 ustawy.

W odpowiedzi na wniosek Starosta Głubczycki wniósł o wskazanie Starosty Świdnickiego jako organu właściwego w sprawie. Podniósł, że 3 marca 2020 r. otrzymał wniosek zawierający przedmiotowe zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu marki Fiat, który został złożony przez wnioskodawczynię A. S. prowadzącą działalność gospodarczą w S. Zwrócił uwagę, że pojazd ten został zarejestrowany w 2005 r. przez Starostę Głubczyckiego na wniosek A. G., [...]. Następnie 31 stycznia 2020 r. został on zbyty przez P. B. (zam. Powiat Świdnicki) na rzecz A. S. (zam. Powiat Świdnicki), która z kolei zbyła pojazd na rzecz M. M. (zam. Lublin). Dotychczas nie złożono wniosku o rejestrację pojazdu na rzecz nowego właściciela, nie złożono również wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

Zdaniem tego organu w sprawie powinien znaleźć zastosowanie art. 21 § 1 pkt 3 k.p.a. określający właściwość organu m.in. wg miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy. Zatem właściwym organem do załatwienia ww. wniosku jest Starosta Świdnicki. W związku z tym organ przekazał Staroście Świdnickiemu przedmiotowy wniosek A. S. o zawiadomieniu o nabyciu i zbyciu pojazdu. Zdaniem tego organu ustawa prawo o ruchu drogowym nie zawiera w art. 78 regulacji określającej właściwość miejscową organu, zatem należy się posłużyć przepisami ogólnymi z ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256; "k.p.a."). Ustawodawca w niektórych przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym jednoznacznie wskazuje na organ właściwy miejscowo (art. 73 ust. 1, art. 79 ust. 1), a w innych już nie, ograniczając się jedynie do sformułowania "starosta", tak jak w przypadku art. 78 ust. 2 ustawy. W związku z tym posłużyć się należy przepisami k.p.a., które wskazują na Starostę Świdnickiego jako organ właściwy w sprawie.

Strona 1/2