Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu sygn. akt II SA/Ol 613/09
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Włodzimierz Ryms (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Jolanta Rajewska, Marek Stojanowski, po rozpoznaniu w dniu 15 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy w zakresie wniosku A. N. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w sprawie ze skargi A. N. na czynności Prezydenta Miasta O. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu sygn. akt II SA/Ol 613/09 postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku do rozpoznania wniosku A. N. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie przedstawił sprawę o wyznaczenie innego sądu do rozpoznania wniosku A. N. w przedmiocie wyłączenia sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 613/09, z uwagi na to, że skarżąca zajmuje stanowisko [...]. Wniosek o wyłączenie sędziów powoduje sytuację, że brak jest sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, którzy mogliby podjąć postanowienie w przedmiocie wyłączenia.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U Nr 153 poz. 1270 ze zm.) wyznaczył do rozpoznania wniosku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego