Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o wypłatę odszkodowania
Sentencja

Dnia 29 kwietnia 2020 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk Sędziowie: sędzia NSA Rafał Stasikowski (spr.) sędzia del. WSA Jolanta Górska po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2020 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Starosty Z. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą Z. a Wojewodą L. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. K. o wypłatę odszkodowania postanawia: wskazać Starostę Z. jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/4

Pismem z dnia 4 listopada 2019 r. Starosta Z. wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między nim a Wojewodą L. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M.K. o wypłatę odszkodowania

Starosta Z. wskazał, że w dniu 29 sierpnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Z. wpłynęło pismo M.K. o wypłatę zwaloryzowanego odszkodowania przyznanego decyzją Naczelnika Gminy Ś. z dnia [..] maja 1982 r. Starosta Z. wezwał wnioskodawczynię o uszczegółowienie przedmiotowego wezwania i wyjaśnienie podstaw prawnych dochodzonego odszkodowania. W dniu 19 września 2019 r. do Starosty wpłynęła odpowiedź M. K., że podtrzymuje swoje stanowisko zawarte we wcześniejszym wezwaniu i wzywa do zapłaty zwaloryzowanego odszkodowania w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

Starosta podał, że pismem z 30 września 2019 r. przekazał pismo M.K.do rozpoznania zgodnie z właściwością Wojewodzie L. W uzasadnieniu pisma przekazującego wskazał, że ze zgromadzonych dokumentów wynika, iż Naczelnik Gminy w Ś. decyzją z [..] maja 1982 r. wydaną na podstawie art. 104 § 1 i 160 k.p.a. przyznał odszkodowanie za bezprawnie przejętą nieruchomość położoną w Ś. oznaczoną jako działka [..]. Następnie Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej decyzją [..] czerwca 1983 r. wydaną na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i art. 157 k.p.a. stwierdził nieważność decyzji Naczelnika Gminy Ś. z [.]maja 1982 r. przyznającej odszkodowanie za przejętą na własność Państwa zabudowaną nieruchomość, ponieważ przepis art. 160 k.p.a. nie stanowił samoistnej podstawy do przyznania odszkodowania. W uzasadnieniu decyzji Minister wskazał, że roszczenie o odszkodowanie przysługuje stronie tylko wówczas, jeśli stwierdzona zostanie nieważność decyzji o przejęciu nieruchomości lub że przejęcia dokonano z naruszeniem prawa. Przywrócenie własności zabudowanej nieruchomości może nastąpić po uprzednim unieważnieniu aktu notarialnego na drodze postępowania sądowego. Decyzją z [.]. maja 2012 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stwierdził nieważność decyzji z [..] czerwca 1983 r., która została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, wskazując, że zgodnie z obowiązującym w dniu wydania przedmiotowej decyzji art. 157 § 1 k.p.a. organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy Ś. był organ wyższego stopnia, a gdy decyzja została wydana przez naczelny organ administracji państwowej - ten organ. W myśl art. 17 § 2 k.p.a. organem wyższego stopnia w stosunku do terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego był terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.

W ocenie Starosty, rozpatrzenie wniosku M. K. należy do właściwości Wojewody L. Zgodnie bowiem z art. 36 ust. 1 ustawy z 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, zobowiązania i wierzytelności rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego stają się, z dniem wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, zobowiązaniami i wierzytelnościami właściwych gmin, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2. Natomiast zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 3 ustawy z 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, Skarb Państwa przejmuje zobowiązania i wierzytelności rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego i stopnia wojewódzkiego wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych wydanych przed dniem 27 maja 1990 r. oraz zobowiązania i wierzytelności powstałe w związku z wykonaniem tych orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.

Strona 1/4