Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. J. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Małgorzata Borowiec sędzia NSA Jolanta Rudnicka (spr.) sędzia del. WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezydenta Miasta Radomia o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Radomia a Prezydentem Miasta Gliwice w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. J. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia, wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2018 r. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta Radomia a Prezydentem Miasta Gliwice w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. J. o przyznanie zasiłku stałego oraz objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym. Organ wniósł o wskazanie Prezydenta Miasta Gliwice jako organu właściwego do rozpoznania powyższego wniosku.

W odpowiedzi na wniosek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Gliwice, wniósł o odrzucenie wniosku. W uzasadnieniu wskazał, że zainteresowany korzystał z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego przyznanego mu i wypłacanego przez MOPS w Radomiu. W dniu 30 kwietnia 2018 r. Dyrektor MOPS w Radomiu uchylił swoją decyzję o przyznaniu J. J. zasiłku stałego. Obecnie zainteresowany wraz z matką wynajmuje mieszkanie w Gliwicach. Tym samym od dnia 1 maja 2018 r. Prezydent Miasta Gliwice uznaje się za organ właściwy i obejmie J. J. stosowną pomocą.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 4 w związku z art. 15 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej jako "P.p.s.a.") Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej. Przez spór o właściwość, o którym mowa w art. 4 P.p.s.a., należy rozumieć sytuację, w której przynajmniej dwa organy administracji publicznej uważają się za właściwe w sprawie (spór pozytywny) lub też każdy z tych organów uważa się za niewłaściwy (spór negatywny).

W niniejszej sprawie pierwotnie wystąpił negatywny spór o właściwość, gdyż żaden z organów nie uznawał swej właściwości do rozstrzygnięcia sprawy. Jednak, jak wynika to z odpowiedzi na wniosek, Prezydent Miasta Gliwice zmienił swoje stanowisko i uznał się za organ właściwy do załatwienia wniosku J. J. Oznacza to, że obecnie nie istnieje negatywny spór o właściwość.

Z tych też względów postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym stało się bezprzedmiotowe i jako takie podlegało umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 15 § 2 i art. 64 § 3 P.p.s.a.

Strona 1/1