Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu podania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łukaszewska-Macioch po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia C. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1054/08 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1054/08 oddalającego skargę C. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] maja 2008 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu podania postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 28 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1054/08 odrzucił wniosek C. L. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008 r. oddalającego jej skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] maja 2008 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu podania.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że C. L. wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej pomimo, że nie został jej doręczony wyrok z dnia 16 grudnia 2008 r. wraz z uzasadnieniem, co więcej, skarżąca w ogóle nie występowała z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku. Skoro więc termin przewidziany w art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako "P.p.s.a.", zgodnie z którym skargę kasacyjną wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, nie rozpoczął biegu, to wniosek o jego przywrócenie Sąd uznał za niedopuszczalny i podlegający odrzuceniu.

C. L. wniosła zażalenie na powyższe postanowienie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 86 § 1 P.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie zaś z art. 88 P.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Podkreślić należy, że przywrócenie uchybionego terminu prowadzi do stworzenia sytuacji, w której uchybiony termin dla dokonania określonej czynności w postępowaniu sądowym rozpoczyna swój bieg na nowo.

W niniejszej sprawie Sąd I instancji prawidłowo uznał, że jeżeli stronie nie doręczono wyroku Sądu I instancji, co jest warunkiem zaskarżenia tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego, to nie rozpoczął biegu termin do wniesienia skargi kasacyjnej, a zatem nie mogło dojść do jego uchybienia. Z tej przyczyny wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej zasadnie Sąd uznał za niedopuszczalny i podlegający odrzuceniu na podstawie art. 88 P.p.s.a.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze