Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie świadczenia z opieki zdrowotnej w kwestii pisma skarżącego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jolanta Rajewska po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. B. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 września 2009 r., sygn. akt IV SA/Gl 172/09 o pozostawieniu bez rozpoznania pisma J. B. z dnia 6 kwietnia 2009 r. . w sprawie ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] stycznia 2009 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia z opieki zdrowotnej w kwestii pisma skarżącego z dnia 6 kwietnia 2009 r. postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zarządzeniem z dnia 7 września 2009 r., sygn. akt IV SA/Gl 172/09, pozostawił bez rozpoznania pismo J. B. z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie z jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] stycznia 2009 r. w przedmiocie świadczenia z opieki zdrowotnej.

W uzasadnieniu zarządzenia podniesiono, iż w związku z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 kwietnia 2009 r., wezwano skarżącego do wskazania czy jego pismo z dnia 6 kwietnia 2009 r. jest nową skargą na decyzję z dnia [...] września 2005 r. czy pismem informacyjnym do prowadzonego postępowania. Nadto skarżący został wezwany do nadesłania odpisu pisma z dnia 6 kwietnia 2009 r. wraz z załącznikami w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 20 kwietnia 2009 r., jednakże w zakreślonym przez Sąd terminie nie wykonał on zarządzenia.

Na powyższe zarządzenie J. B. wniósł zażalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej powoływanej jako P.p.s.a.), jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Natomiast w myśl art. 49 § 2 P.p.s.a. jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania.

W niniejszej sprawie skarżący złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach pismo zatytułowane "skarga" podnosząc w nim m.in., iż nie zgadza się z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z października 2007 r. Zasadnie zatem wezwano skarżącego do sprecyzowania powyższego pisma oraz nadesłania jego odpisu wraz z załącznikami.

W związku z tym, że skarżący nie zastosował się do wezwania Sądu z dnia 10 kwietnia 2009 r., doręczonego mu w dniu 20 kwietnia 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach prawidłowo zarządził o pozostawieniu pisma bez rozpoznania.

Mając na uwadze powyższe zażalenie J. B. nie ma usprawiedliwionych podstaw i podlega oddaleniu na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 w zw. z art. 198 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze