Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg B.P., I.M., M.P., M.S. i D.K. na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Borowiec po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia I.M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2019 r. sygn. akt I SA/Wa 1608/18 o odrzuceniu skargi kasacyjnej I.M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2019 r. sygn. akt I SA/Wa 1608/18 w sprawie ze skarg B.P., I.M., M.P., M.S. i D.K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania postanawia oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 lutego 2019 r. sygn. akt I SA/Wa 1608/18 oddalił skargi B.P., I.M., M.P., M.S. i D.K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania.

Powyższy wyrok został doręczony I.M. w dniu 3 kwietnia 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy).

W dniu 25 kwietnia 2019 r. I.M. wniosła skargę kasacyjną od w/w wyroku, którą sporządziła osobiście.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 14 maja 2019 r. sygn. akt I SA/Wa 1608/18 odrzucił skargę kasacyjną I.M.

W uzasadnieniu postanowienia podał, że zgodnie z art. 175 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej w skrócie "P.p.s.a."), skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem przypadku, gdy sporządza ją sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Stosownie do treści art. 178 P.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Sąd pierwszej instancji stwierdził, że skarga kasacyjna I.M. została sporządzona przez skarżącą osobiście i nie spełnia wymogu określonego w art. 175 § 1 i 2 P.p.s.a., a tym samym jest niedopuszczalna.

Powyższe postanowienie stało się przedmiotem zażalenia I.M., reprezentowanej przez adwokata, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym wniosła o jego uchylenie w całości, zarzucając naruszenie art. 178 P.p.s.a., poprzez uznanie, że skarga jest niedopuszczalna, podczas gdy w piśmie procesowym z dnia 26 kwietnia 2019 r. wskazała na okoliczności, z których wynikał brak jej winy w osobistym sporządzeniu skargi kasacyjnej, tj. z uwagi na niemożność ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika w stosownym terminie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 175 § 1 P.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3, które w niniejszej sprawie nie mają zastosowania. Podkreślić należy, że niesporządzenie skargi kasacyjnej przez jedną z osób wskazanych w art. 175 P.p.s.a. nie jest brakiem formalnym, który podlegałby uzupełnieniu w trybie określonym w art. 49 P.p.s.a. Jest to brak nieusuwalny, czyniący taką skargę niedopuszczalną (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 sierpnia 2010 r. sygn. akt II ONP 1/10).

Przechodząc na grunt rozpoznawanej sprawy, stwierdzić należy, iż skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2019 r. sygn. akt I SA/Wa 1608/18, wniesiona w dniu 25 kwietnia 2019 r., została sporządzona przez I.M. osobiście. Ponieważ wyżej wymieniona nie jest adwokatem ani radcą prawnym, to w konsekwencji nie został spełniony obowiązek ustawowy z art. 175 § 1 P.p.s.a. Nie miała ona bowiem wymaganej ustawowo tzw. zdolności postulacyjnej do sporządzenia skargi kasacyjnej. Wobec powyższego, wniesiona osobiście przez I.M. skarga kasacyjna - jako niedopuszczalna - podlegała odrzuceniu, a zatem zaskarżone postanowienie Sądu pierwszej instancji odpowiada prawu.

Ubocznie wyjaśnić należy, iż podnoszone przez I.M. w piśmie procesowym z dnia 26 kwietnia 2019 r. oraz w zażaleniu okoliczności osobistego sporządzenia skargi kasacyjnej nie mają wpływu na prawidłowość zaskarżonego rozstrzygnięcia, a więc odrzucenie skargi kasacyjnej. Mogą być one jedynie poddane analizie przy rozpoznawaniu wniosku I.M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, który skarżąca złożyła przy piśmie procesowym z dnia 5 czerwca 2019 r. (karta nr 180 akt sądowych) i który będzie podlegał ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 P.p.s.a., orzekł, jak w postanowieniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda