Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Chełmie , nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Lu 919/14 o odmowie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych pisma z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie z dnia [...] sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Lu 919/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odmówił J. K. przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych pisma z dnia 18 września 2015 r. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie z dnia [...] sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że w piśmie z dnia 18 września 2015r., złożonym już po wydaniu w dniu 25 czerwca 2015r. wyroku w niniejszej sprawie, skarżący wniósł o "1. ponowne rozpatrzenie sprawy II SA/Lu 919/14; 2. przyjęcie wyjaśnień w sprawie skargi na SKO Chełm (...)".

W związku z wątpliwościami co do rodzaju żądania zawartego w tym piśmie, jego pełnomocnik została wezwana - zgodnie z wymogiem art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz.270 ze zm.), zwanej dalej "P.p.s.a". - w dniu 13 października 2015r. (k.66) do wyjaśnienia, czy żądanie to jest skargą o wznowienie postępowania w sprawie II SA/Lu 919/15 w terminie 7 dni z pouczeniem, że w razie niewykonania wezwania pismo zostanie pozostawione bez rozpoznania.

W odpowiedzi na to wezwanie, pełnomocnik skarżącego w piśmie złożonym w dniu 29 października 2015r. (k.67) wniosła o: "1. Przedłużenie terminu do wypowiedzenia się w przedmiocie wniosku J. K. z dnia 18 września 2015r. z powodu jej choroby trwającej od dnia 8 października 2015r.; 2. Udostępnienie pisma skarżącego z dnia 15 stycznia 2015r., o którym wspomina on w swoim piśmie z dnia 18 września 2015r. (...)".

Powyższego pisma pełnomocnika skarżącego Sąd nie uznał za wykonanie wezwania i zarządzeniem z dnia 4 listopada 2015r. pozostawił je bez rozpoznania na podstawie art. 49 § 2 P.p.s.a.

W piśmie z dnia 27 listopada 2015r. (k.77) pełnomocnik skarżącej wniosła m.in. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wskazanych w wezwaniu doręczonym jej w dniu 13 października 2015r. wyjaśniając, że pismo skarżącego z dnia 18 września 2015 r., jest skargą o wznowienie postępowania zakończonego wydaniem wyroku z dnia 25 czerwca 2015r. w niniejszej sprawie, sygn. akt II SA/Lu 919/14.

W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu pełnomocnik wyjaśniła, że w okresie od 8 października 2015r. aż do dnia 23 listopada 2015r. chorowała, "chociaż ostatnie zwolnienie wystawione zostało do dnia 20 listopada 2015r. (w załączeniu)".

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że reprezentująca skarżącego J. K. nie wykazała dostatecznie okoliczności potwierdzających brak jej winy w uchybieniu terminu do uzupełnienia braków formalnych pisma skarżącego z dnia 30 września 2015r. poprzez wskazanie czy pismo to stanowi skargę o wznowienie postępowania sądowego w niniejszej sprawie II SA/Lu 919/15. Wezwanie Sądu zostało jej doręczone w dniu 13 października 2015r., a więc w terminie do 20 października 2015r. miała obowiązek udzielić na nie odpowiedzi, czego nie uczyniła. Obecnie pełnomocnik podnosi, że w okresie od 8 października 2015r. była chora aż do dnia 23 listopada 2015r., a zatem nie mogła wykonać wezwania, doręczonego jej w dniu 13 października 2015r. Pełnomocnik nie przedstawiła zaświadczeń lekarskich potwierdzających jej niezdolność do wykonywania czynności adwokackich w tym okresie - załączone przez nią zwolnienie lekarskie (k.77) obejmuje bowiem okres późniejszy tj. od 11 do 20 listopada 2015r.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze