Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Marian Wolanin (spr.) po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia T. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 991/18 odrzucające skargę T. D. na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 11 października 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 991/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę T. D. na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

T. D. pismem z dnia 14 maja 2018 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Zarządzeniem z dnia 25 maja 2018 r. Przewodnicząca Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwała skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, odpis zarządzenia z dnia 25 maja 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, doręczony został pełnomocnikowi skarżącego w dniu 18 czerwca 2018 r. Termin do uiszczenia wpisu upływał więc w dniu 25 czerwca 2018 r. Należny wpis sądowy został zaś uiszczony w dniu 26 czerwca 2018 r., a więc z przekroczeniem wyznaczonego terminu. Skarga podlegała zatem odrzuceniu.

Zażalenie na powyższe postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2018 r. wniósł T. D.wskazując, że wpis uiścił w terminie, dlatego wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i rozpoznanie skargi.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), dalej - ppsa, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Z art. 220 § 1 ppsa wynika natomiast, że jeżeli wpis nie został uiszczony, przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem odrzucenia skargi uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Z akt wynika, że odpis zarządzenia Przewodniczącej Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi, został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 18 czerwca 2018 r., dlatego siedmiodniowy termin na uiszczenie wpisu upłynął w dniu 25 czerwca 2018 r. Natomiast skarżący uiścił wpis dopiero w dniu 26 czerwca 2018 r., a więc dzień po upływie wyznaczonego terminu. Sąd pierwszej instancji zasadnie zatem odrzucił skargę.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ppsa, postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1