Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania komunalizacyjnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Małgorzata Pocztarek po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. A i W. K na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 1763/07 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 1763/07 w sprawie ze skargi J. A na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania komunalizacyjnego postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/2

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 9 lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił J. A i W. K przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2009 r., oddalającego skargę J. A na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] sierpnia 2007 r. w przedmiocie wznowienia postępowania komunalizacyjnego.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, iż pismem z dnia 30 maja 2009 r. J. A występujący w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik W. K wystąpił o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, wskazując iż do uchybienia terminu doszło z powodu wieku i chorób, które wymagają leczenia i które mogły spowodować złe zrozumienie pouczeń i informacji. Ponadto, uzyskana telefonicznie informacja o treści zapadłego w sprawie orzeczenia nie wyjaśniała zasad i terminów związanych ze złożeniem wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

Następnie zarządzeniem z dnia 17 czerwca 2009 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia powyższego wniosku poprzez nadesłanie stosownych dokumentów potwierdzających podnoszone okoliczności dotyczące stanu zdrowia, uprawdopodobniające brak winy w uchybieniu terminu.

W odpowiedzi na wezwanie J. A złożył zaświadczenie lekarskie dotyczące przewlekłej choroby - nadciśnienia tętniczego, a także poinformował, iż cierpi na typowe dla wieku choroby - podwyższony cholesterol, objawy cukrzycy, upośledzenie wzroku, słuchu oraz spóźnioną percepcję.

W ocenie Sądu pierwszej instancji w niniejszej sprawie nie został wykazany brak winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Brak winy po stronie podmiotu dokonującego lub zamierzającego dokonać określonej czynności procesowej stanowi konieczną, a jednocześnie podstawową przesłankę do przywrócenia terminu. W orzecznictwie do niezawinionych przyczyn uchybienia terminowi zalicza się z reguły przerwę w komunikacji, powódź, pożar, inną katastrofę, nagłą chorobę strony, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą.

Zdaniem Sądu podeszły wiek i ogólnie zły stan zdrowia nie stanowią same w sobie podstawy do przywrócenia terminu. Fakt, że skarżący wymaga leczenia w związku z nadciśnieniem tętniczym i cierpi na takie dolegliwości jak: podwyższony cholesterol, objawy cukrzycy, upośledzenie wzroku, słuchu oraz spóźnioną percepcję nie uzasadnia stwierdzenia, że przekroczenie terminu było przez stronę niezawinione.

W tej sytuacji Sad pierwszej instancji uznał, że wyjaśnienia skarżących nie przekonują o dołożeniu należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i próbie przezwyciężenia przeszkody. Ponadto Sąd podkreślił, że w innych sprawach J A składał wnioski o sporządzenie uzasadnienia wyroków w terminie, a zatem nie można przyjąć, iż nie rozumiał on treści pouczeń kierowanych do niego przez Sąd.

Zażalenie na powyższe postanowienie wnieśli J. A i W. K, zaskarżając je w całości i zarzucając mu:

- błędne ustalenie stanu faktycznego, bowiem z uwagi na podeszły wiek skarżący nie jest w stanie właściwie kontrolować wszystkich koniecznych zachowań,

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne