Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , Nr [...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jolanta Rajewska po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia W. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2010 r., sygn. akt II SA/Bk 257/09 odrzucające wniosek W. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia 3 września 2009 r., sygn. akt II SA/Bk 257/09 w sprawie ze skargi Z. K. na decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia [...] marca 2009 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów postanawia oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 22 września 2009 r. uczestniczka postępowania W. P., uczestniczka postępowania, wniosła o sporządzenie i doręczenie jej uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 września

2009 r., sygn. akt II SA/Bk 257/09. Następnie w dniu 25 września 2009 r. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia powyższego wniosku.

Postanowieniem z dnia 29 września 2009 r. WSA w Białymstoku odrzucił wniosek uczestniczki postępowania, uznając, że został on złożony po upływie terminu przewidzianego w art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej w skrócie P.p.s.a.)

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 30 listopada 2009 r., sygn. akt I OZ 1093/09 uchylił powyższe postanowienie Sądu I instancji.

W związku z tym WSA w Białymstoku zarządzeniem z dnia 11 grudnia 2009 r. wezwał W. P. do wykazania, że wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wystąpienia o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia 3 września 2009 r. złożyła w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie Sąd zakreślił 7 - dniowy termin do wykonania zarządzenia pod rygorem odrzucenia wniosku.

W piśmie z dnia 17 grudnia 2009 r. uczestniczka oświadczyła, że przyczyna uchybienia przez nią terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 3 września 2009 r. ustała w dniu 16 września 2009 r. Wyjaśniła ponadto, że nie dochowała omawianego terminu z uwagi na swój stan zdrowia i pobyt w szpitalu w dniach 19 - 21 sierpnia 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 19 stycznia 2010 r. odrzucił wniosek W. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku z dnia 3 września 2009 r. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że wnioskodawczyni sama przyznała, iż przyczyna uchybienia terminu ustała w dniu 16 września 2009 r., a zatem siedmiodniowy termin przewidziany w art. 87 § 1 P.p.s.a. upłynął w dniu 23 września 2009 r. Tymczasem przedmiotowy wniosek został nadany w dniu 25 września 2009 r., a więc po terminie.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła W. P. Po raz kolejny wyjaśniła, że przyczyną niedotrzymania terminu do wniesienia wniosku o uzasadnienie wyroku był jej stan zdrowia, czego potwierdzeniem jest jej pobyt w szpitalu w dniach [...] sierpnia 2008 r. Podała też, że od 22 marca 1993 r. otrzymuje rentę inwalidzką. Ponadto podniosła zarzuty dotyczące postępowania administracyjnego przeprowadzonego w jej sprawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Z kolei art. 88 P.p.s.a. stanowi, iż wniosek spóźniony lub z innej przyczyny niedopuszczalny podlega odrzuceniu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda